Adatkezelési szabályzat

 

1. Az adatkezelő személye
Az érintettek személyes adatait az ADECCO Személyzeti Közvetítő Kft.(székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-071602; adószám: 10443314-2-44; a továbbiakban „Adatkezelő”) kezeli.
Az Adecco kezeli az érintettek által a www.adecco.hu honlapon megadott személyes adatokat, valamint az érintettek által más módon az Adecco részére átadott személyes adatokat.
Az Adecco a magyar jogszabályoknak megfelelően létrejött, bejegyzett gazdasági társaság. Az Adecco a jogszabályok alapján önálló jogi személy.

2. Érintett
Érintett minden olyan személy, aki a www.adecco.hu weboldalt meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. Érintett továbbá minden olyan személy, aki az Adecco szolgáltatásait igénybe veszi, vagy erre törekszik, és ennek során az Adecco által közzétett felhívásra jelentkezik, az Adecco-val szerződést köt, az Adecco részére adatait megküldi, vagy egyéb módon átadja, az Adecco rendszerében regisztrál.

3. A szabályzat hatálya és módosítása
Jelen Adatkezelési szabályzat (továbbiakban: „Szabályzat”) hatálya az Adecco adatkezelésére terjed ki.
Ellenkező kikötés hiányában a Szabályzat hatálya nem terjed ki harmadik személyek – így különösen a hirdetők, potenciális munkavállalók, a kiválasztásban közreműködő közvetítők – adatkezeléseire.
A Szabályzat módosításának jogát az Adecco fenntartja. Az Adecco kérésre tájékoztatja az érintetteket a korábbi módosításokról. Az Adecco a módosított szabályzatot közzéteszi, a módosítások csak a közzétételt követően hatályosak.

4. Az Adecco tevékenysége
Az Adecco munkaerőpiaci szolgáltatást nyújt mind munkáltatók, mind munkavállalók részére. Az Adecco tevékenysége elsősorban a munkaerő-közvetítés, kölcsönzés, szervezés, HR szolgáltatások kiszervezése, tanácsadás. Az Adecco személyes adatokat ezen szolgáltatásokkal összefüggésben kezel.

5. Irányadó jog
Az Adecco Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben az Adecco tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, az Adecco kiköti a magyar jog alkalmazását.
Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, az Adecco kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.
Az adatok kezelésére elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény az irányadó.

6. Az adatkezelés főbb jellemzői, jogalapja és elvei
A személyes adatok kezelője az Adecco.
Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntesen megadott hozzájárulása, valamint bizonyos adatkezelések esetén törvény rendelkezése.
Az Adecco az adatfelvételkor az érintettet tájékoztatja arról, hogy adatai kezelésére jelen Szabályzat az irányadó; ezen túlmenően az Adecco jelen Szabályzatot az érintettek számára folyamatosan hozzáférhetővé teszi. Az érintettek adataik megadásakor – függetlenül az adatfelvétel módjától – elfogadják a jelen Szabályzatot. Jelen Szabályzat elfogadása az adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozatnak minősül.
Jelen Szabályzat az érintett tájékoztatásának minősül.
Amennyiben az érintett az Adecco-val jogviszonyba lép, az adatkezelésre az irányadó jogszabályok is irányadók. A jogszabályban elrendelt, vagy jogszabály által lehetővé tett adatkezelések jogalapja a jogszabály rendelkezése.
Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Adecco az adatokat az érintett külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adecco-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adecco, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
Az Adecco törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelésének alábbi elvei maradéktalanul érvényesüljenek:
-    személyes adat kezelésére csak meghatározott célból kerül sor;
-    az adatkezelés minden szakaszában megfelel ezen célnak, ide értve a kezelt adatkört is;
-    a személyes adatok felvétele és kezelése tisztességes és törvényes;
-    az adatok pontosak, teljesek és időszerűek;
-    ha az érintett azonosítása nem szükséges, az adatkezelés úgy módosul, hogy az érintettet az adat alapján azonosítani ne lehessen;
-    az érintettek jogai megfelelően érvényesülnek.

7. Az adatkezelés helye
A személyes adatok kezelése az Adecco székhelyén, fióktelepén, telephelyén, vagy az Adecco által megbízott adatfeldolgozó helyiségében történik. Az adatkezeléssel kapcsolatos döntéseket az Adecco hozza meg.

8. Az adatkezelés célja
A személyes adatok kezelésének célja az Adecco szolgáltatásainak nyújtása és fejlesztése. Az Adecco az érintettek adatait elsősorban az alábbi célok érdekében kezeli:
a.  Az érintett azonosítása, az érintettel való kapcsolattartás;
b.  Az érintett munkaviszony szempontjából jelentős képzettségének, adottságainak és igényeinek a feltárása;
c.  Az érintett részére – képzettségének, adottságainak, és igényeinek figyelembe vételével – megfelelő munkahely és munkakör felkutatása;
d.  Az érintett és a potenciális munkáltató közötti kapcsolat létrehozása;
e.  Munkaviszony létrehozásának és fenntartásának elősegítése;
f.   Az érintett szakmai fejlődésének nyomon követése és elősegítése;
g.  Az érintett és az Adecco között, kölcsönzésre irányuló munkaviszony létrehozása és fenntartása;
h.  Az Adecco-t terhelő jogi kötelezettségek (pl. bevallás, adatszolgáltatás) teljesítése;
i.   Amennyiben az érintett a pályázott munkakörre nem alkalmas, de adatait az Adecco kezeli, az adatkezelés célja a későbbi munkakör ajánlása.
Az adatkezelés célja továbbá az Adecco és az érintett között esetlegesen létrejött jogviszonyból származó jogok gyakorlása, kötelezettségek teljesítése.
A rögzített technikai adatok kezelésének célja elemzések, statisztikák készítése.
j. Az érintettek tájékoztatása az Adecco érintett számára nyújtott szolgáltatásairól, az érintett szolgáltatások igénybe vételére vonatkozó lehetőségeiről.
k. Amennyiben az érintett feliratkozik a hírlevélre, az adatkezelés célja az Adecco szolgáltatásairól szól hírlevél küldése. Az érintett a feliratkozással kifejezetten hozzájárul a hírlevelek küldéséhez, azzal, hogy a hírlevelek az Adecco szolgáltatásait mutatják be, így reklámnak minősülhetnek. Mindezek alapján az érintettek a hírlevélre történő feliratkozással hozzájárulnak ahhoz, hogy részükre az Adatkezelő olyan reklámot küldjön, amely kizárólag az Adatkezelő szolgáltatásait mutatja be.

9. A kezelt adatok köre
Az Adecco az érintett alábbi személyes adatait kezeli:
-    Az érintett természetes személyazonosító adatai (név, születési hely és idő, állampolgárság, lakcím, nem, családi állapot);
-    Az érintett személyazonosító kódjai, számai (adóazonosító jel, TAJ szám);
-    Kapcsolattartáshoz szükséges adatok (lakcím, levelezési cím, telefonszám, e-mail cím);
-    Az érintett iskolai végzettségére, egyéb képesítésére, nyelvtudására vonatkozó adatok;
-    Az érintett korábbi munkaviszonyaival, munkavégzésre irányuló jogviszonyaival kapcsolatos adatok, szakmai pályára vonatkozó egyéb adatok;
-    Az érintett munkaviszonyával, munkakörével (ide értve a lehetséges munkaviszonyokat, munkaköröket is) kapcsolatos, felkészültségre, alkalmasságra vonatkozó adatok;
-    Munkavégzéssel kapcsolatos adatok;
-    Az érintett által a szakmai önéletrajzban, vagy más módon megadott egyéb adatok;
-    Az egyes jogi kötelezettségekkel kapcsolatos adatok (bevallások, adatszolgáltatások).
www.adecco.hu weboldal látogatása esetén az Adecco rendszere automatikusan rögzíti az érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát, továbbá az IP-cím alapján meghatározható földrajzi helyet. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál.
Az Adecco fenntartja a jogot arra, hogy az érintett gépén adatokat tartalmazó filet-t (cookie-t) helyezzen el.

10. Az adatok felvétele
Az Adecco az alábbi forrásból származó adatokat kezeli:
-    Az érintett által megadott személyes adatok;
-    Az érintett által nyilvánosságra hozott adatok;
-    Az érintett által harmadik személynek megadott adatok, amennyiben az adatok átadásához az érintett hozzájárult.
A fentiek alapján az adatok felvétele az alábbi módokon történhet:
-    Az Adecco által közzétett (online vagy offline) hirdetés útján: az Adecco több portálon, újságban, állásbörzén hirdet, az érintettek a hirdetésre válaszolva adják meg személyes adataikat.
-    Ajánlás útján: amennyiben az érintett adatait (pl. önéletrajzát) harmadik személy küldi el, az adatokat az Adecco kezeli, erről az érintettet tájékozatja (az érintett tiltakozása esetén az adatokat az Adecco törli).
-    Közvetlen regisztráció: az érintett regisztrálhat a www.adecco.hu weboldalon.
-    „Fejvadászat”: az Adecco adatokat vesz át azokból a nyilvántartásokból, amelyekbe az érintett kifejezetten munkakeresés céljából, az átvétel tényének ismeretében adja át adatait.
-    Személyes adatfelvétel: az érintettnek lehetősége van az Adecco helyiségében személyesen megadnia adatait.
-    Érintett önkéntes adatszolgáltatása: amennyiben az érintett adatait önként, felhívás nélkül adja át az Adecco-nak munkakeresés során, az adatokat az Adecco kezeli.
-    Interjúk: az Adecco az érintettekkel folytatott interjú során felvett adatokat kezeli.
A fentieken túlmenően az Adecco kezeli az érintett által a későbbiekben megadott személyes adatokat, továbbá azon adatokat, amelyek az Adecco és az érintett közötti kapcsolat során keletkeznek (pl. érintett munkavégzésével kapcsolatos adatok).

11. Az adatok tárolása
Az Adecco az elektronikus módon rögzített adatokat az informatikai rendszerében („Aweb”) tárolja. Ennek során rögzítésre kerülnek egyes papíron megadott adatok is (pl. azonosító adatok, képzettségre vonatkozó adatok). A papíralapon keletkezett adatokat az Adecco tárolja, az iratkezelésre vonatkozó szabályok figyelembe vételével.
Amennyiben a pályázó érintett az adott munkakörre nem alkalmas, erről az Adecco tájékoztatást ad. Ebben az esetben is sor kerül az adatok tárolására, annak érdekében, hogy az érintettnek a későbbiekben megfelelő munkakör ajánlása lehetséges legyen. Az érintett kérésére az Adecco az adatokat törli.

12. Hozzáférés a kezelt adatokhoz, adattovábbítás, az adatok felhasználása
Az adatokhoz az Adecco érdekkörében eljáró azon személyek – így különösen megbízottak, munkavállalók – férnek hozzá, akiknek ez tevékenységük ellátásához szükséges, és akik az adatok kezelésével kapcsolatos kötelezettségekkel tisztában vannak.
A kezelt adatokat az Adecco csak abban az esetben továbbítja, vagy teszi hozzáférhetővé harmadik személyek számára, ha ehhez az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy ezt törvény elrendeli.
Amennyiben az érintett meghatározott munkakörre jelentkezett, és arra alkalmas, az adatait az Adecco továbbítja a munkáltató felé, kivéve, ha az érintett a munkáltató ismeretében ezt megtiltja.
Az Adecco jogosult arra, hogy az adatokat személyazonosításra alkalmatlan módon statisztikai célra felhasználja.

13. Adatfeldolgozó igénybe vétele
Az Adecco az irányadó jogszabályoknak megfelelően jogosult arra, hogy egyes technikai műveletek céljára adatfeldolgozót vegyen igénybe. Az adatfeldolgozó csak az Adecco döntéseinek végrehajtására jogosult, az Adecco utasításainak megfelelően. Az adatfeldolgozó igénybe vétele az Adecco felelősségét nem érinti.
Az Adecco az adatok archiválása céljára adatfeldolgozóként igénybe veszi a Rhenus Office Systems Hungary Kft.-t (székhely: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy utca 30). Az adatfeldolgozó az egyes papíralapú dokumentumok őrzésével, tárolásával kapcsolatos feladatokat végzi.
Az Adecco informatikai szolgáltatások nyújtására adatfeldolgozóként igénybe veszi a Capgemini Espana S.L. nevű gazdasági társaságot (székhelye: Anabel Segura 14, Alcobendas, Madrid, Spanyolország). Az adatfeldolgozó informatikai szolgáltatások nyújtását, az adatok tárolásával kapcsolatos technikai feladatokat végzi.

14. Adatbiztonság
Az Adecco minden tőle elvárható szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.
Az Adecco az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

15. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlése
Az érintett – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – kérheti személyes adatai törlését. Az érintett erre irányuló kérése esetén az adatokat az Adecco öt munkanapon belül törli. Amennyiben a személyes adat kezelésére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, az Adecco az adatokat az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti, az Adecco-ra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy az Adecco, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából (ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll).
Az Adecco – a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével – törli a személyes adatokat, ha az adatok felvételét követő három év eltelt. Az Adecco bizonyos esetekben – amennyiben a munkakör későbbi közvetítésére esély van – a törlést megelőzően megkeresi az érintettet, és amennyiben az érintett a hozzájárulását megadja, az Adecco az adatait a későbbiekben is kezeli. Az adatkezelés három éves időtartamát az a cél indokolja, hogy ezen időtartamon belül reális esély lehet az érintett számára munkakör felkutatására és ajánlására.
Az Adecco – a kötelező adatkezelések kivételével – törli az adatokat, ha az adatok kezelésének célja megszűnt, így különösen, ha az érintett részére megfelelő munkakört az Adecco nem tud ajánlani, és ennek jövőbeni esélye kizárható.
A kötelező (jogszabályon alapuló) adatkezelések esetében az adatokat az Adecco a jogszabályban meghatározott ideig kezeli.
Amennyiben az érintett és az Adecco között polgári jogi jogviszony jön létre, az adatok kezelésére a polgári jog szabályai is irányadók. Ebben az esetben a személyes adatok polgári jogi igények érvényesítése érdekében kezelhetők. Amennyiben az érintett jogellenes cselekménye miatt hatósági vagy bírósági eljárás indul, ennek eredményes lezárása érdekében az Adecco az adatokat kezelheti.
A fentiek alapján az Adecco a megadott adatokat törli, ha:
-    azok kezelése jogellenes, vagy jogszabály a törlést elrendeli;
-    az érintett azt kéri;
-    az adat hiányos vagy téves, és ez a felhasználásukat lehetetlenné teszi;
-    az adatkezelés célja megszűnt;
-    azt hatóság vagy bíróság elrendeli.
A személyes adatok törlése során az adatok felismerhetetlenné tételére kerül sor, oly módon, hogy az adat és az érintett közötti kapcsolat többé ne legyen helyreállítható.

16. Az érintettek jogai
Az érintettnek jogában áll, hogy adatait helyesbítse, a tévesen szereplő, és általa nem helyesbíthető adatok helyesbítését az Adecco-tól kérje. Az érintett joga, hogy adatainak törlését a 15. pontban meghatározottak szerint kérje. Az érintett tájékoztatást kérhet adatai kezeléséről, a tájékoztatást az Adecco 30 napon belül, közérthető formában adja meg. Az érintett kérheti a tájékoztatás írásba foglalását.

17. Az érintett felelőssége
Az érintettek csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása – hozzájárulás hiányában – jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek. Más személyes adataival való visszaélés esetén az Adecco az eljáró hatóságoknak segítséget nyújt a jogsértés feltárása, a jogsértést elkövető azonosítása érdekében.

18. Kölcsönzött munkavállalókra vonatkozó szabályok
Az Adecco-val, mint munkaerő-kölcsönzéssel foglalkozó gazdasági társasággal kölcsönzésre irányuló munkaviszonyban álló munkavállalók adatainak kezelésére a munka törvénykönyve, valamint a munkaviszonyra vonatkozó egyéb szabályok megfelelően irányadók. Az Adecco a kölcsönvevőnél adatkezeléséért nem felel.
Az Adecco kezeli mindazon személyes adatokat, amelyek az érintett munkavégzésére, munkájának minőségére vonatkoznak.

19. Adatvédelmi nyilvántartás
Az Adecco az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság által vezetett nyilvántartásba bejelentette. A nyilvántartási azonosító: NAIH-65636/2013.

20. Jogérvényesítés
Az érintettek panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül az Adecco-hoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. Az Adecco a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről az érintettet tájékoztatja.

Az érintett az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (www.naih.hu), emellett bírósági úton is érvényesítheti igényét.