Felhasználási feltételek

1. A Szolgáltató személye

A www.adecco.hu címen elérhető honlapot az ADECCO Személyzeti Közvetítő Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-071602; adószám: 10443314-2-44; a továbbiakban „Szolgáltató”) tartja fenn.
 

2. A Felhasználó

Felhasználó minden olyan személy, aki a honlapot meglátogatja, annak szolgáltatásait igénybe veszi. A honlap látogatói közül Felhasználónak minősülnek azon személyek is, akik nem regisztrálnak.
 

3. A Felhasználási feltételek hatálya és módosítása

Jelen Felhasználási feltételek (továbbiakban: „Feltételek”) hatálya a www.adecco.hu honlapra terjed ki. Ellenkező kikötés hiányában a Feltételek hatálya nem terjed ki azon honlapokra, amelyekre a www.adecco.hu honlapon található hivatkozás vezet.
A Feltételek módosításának jogát a Szolgáltató fenntartja.
 

4. Irányadó jog

A Szolgáltató Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, amely tevékenységét elsősorban a magyar jogszabályok hatálya alatt végzi. Amennyiben a Szolgáltató tevékenysége Magyarország határain túlra irányul, a célország joga megfelelően irányadó, azzal, hogy ha valamely jog alkalmazása kiköthető, a Szolgáltató kiköti a magyar jog alkalmazását.
Arra az esetre, ha joghatóság kikötésének helye van, a Szolgáltató kiköti a magyar hatóságok és bíróságok joghatóságát.
 

5. A Felhasználó kötelességei és felelőssége

A Felhasználó köteles adatai megadása során kellő gondossággal eljárni. A Felhasználó a honlapot csak saját felelősségére látogathatja. A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Felhasználót a használat során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a Felhasználó nem a kellő körültekintéssel járt el.
A Felhasználó köteles a honlap használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek figyelembe vételével eljárni.
A Felhasználó köteles tiszteletben tartani a hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely mások érdekeit sérti. Ezen belül a Felhasználó köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyhez fűződő jogait, a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások, találmányok, formatervezési minták, használati minták, védjegyek és forgalmi árujelzők védelmére vonatkozó szabályokat. A Felhasználó köteles tartózkodni szabálysértés vagy bűncselekmény elkövetésétől.
Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza. Valamennyi Felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Szolgáltató érdekeit sérti.
A fentieken túl a Szolgáltató további korlátozásokat állapíthat meg, melyekről a Felhasználókat tájékoztatja.
A Felhasználók a honlapon csak saját személyes adataikat adhatják meg. Más személyek adatainak megadása jogellenes adatkezelésnek minősül, amelynek a külön jogszabályokban meghatározott következményei lehetnek.
 

6. Eljárás a szabálysértő Felhasználókkal szemben

Amennyiben a Felhasználó a jelen Szabályzatban foglaltakat, vagy jogszabályban foglaltakat megszegi, a Szolgáltató a honlap látogatását korlátozhatja, vagy megtilthatja.
Amennyiben a Felhasználó magatartása alapján hatósági, bírósági eljárásnak van helye, a Szolgáltató a Felhasználó azonosításához szükséges adatait, továbbá a jogsértésre vonatkozó adatokat a regisztráció törlésétől független tárolhatja, és az eljáró szerveknek átadhatja.

7. Szellemi alkotások védelme

A honlapon közzétett valamennyi szellemi alkotás – ide értve különösen, de nem kizárólagosan a szerzői műveket, adatbázisokat, keresési megoldásokat, felhasznált programokat és kódokat, közzétett adatokat, védjegyeket, szabadalmi oltalom alá eső alkotásokat – jogosultja a Szolgáltató. A szellemi alkotások kizárólag az irányadó jogszabályokban foglaltak szerint használhatók fel.
A Felhasználó semmilyen módon nem jogosult a szellemi alkotások másolására, többszörözésére, hasznosítására, értékesítésére, módosítására, átdolgozására, vagy nyilvánosságra hozatalára.
 

8. A szolgáltatás folyamatossága

A Szolgáltató vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a honlap elérésének zavartalansága és folyamatossága érdekében. A Szolgáltató nem szavatolja az elérés szünetmentességét. A Szolgáltató a honlap működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, azokért azonban felelőssé nem tehető.
A Szolgáltató a Felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.
 

9. A Szolgáltatóhoz benyújtott kifogás

A Felhasználók panaszaikkal, kifogásaikkal fordulhatnak közvetlenül a Szolgáltatóhoz, aki minden tőle telhetőt megtesz az esetleges jogsértések megszüntetése és orvoslása érdekében. A Szolgáltató a hozzá benyújtott panaszokat megvizsgálja, és álláspontjáról, megtett intézkedéseiről a Felhasználót tájékoztatja.