Utolsó frissítés: 2018. január 31.

Az ADECCO Kft. (székhely: 1134 Budapest, Váci út 45. G. ép. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-071602, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 10443314-2-44;  telefonszám: (+36) 1-323-3500; fax: (+36) 1-323-3529; e-mail cím: adecco@adecco.hu) („Adecco” vagy többes szám első személy használata) elkötelezett a felhasználók adatainak védelme mellett.

Ez a Szabályzat (az itt említett más dokumentumokkal együtt) ismerteti a felhasználóktól gyűjtött személyes adatok fajtáit és a személyes adatok feldolgozásának módjait.

A gyűjtött személyes adatok köre

 • Személyes adatokat gyűjtünk a Webhely meglátogatásakor, a teljesség igénye nélkül ideértve a forgalmi adatok, helymeghatározó adatok, webnaplók, kérdőívek tartalma és kapcsolatfelvételi űrlapok és más kommunikációs adatok, valamint az elért erőforrások. E személyes adatok gyűjtésével megkönnyítjük a Webhely jövőbeli meglátogatását, illetve a felhasználó számára releváns Tartalmat tudunk ajánlani azon tartózkodási hely alapján, ahonnan a Webhelyet eléri.
 • Gyűjtjük a felhasználó által akkor megadott adatokat is, amikor a kapcsolatfelvételi űrlapjainkat használja (például: „Kapcsolat”, vezetéknév, keresztnév. email cím, üzenet)„ felhasználói személyes adatok kapcsolatfelvételi űrlapokon történő megadása nem jogszabályi vagy szerződéses követelmény; felhívjuk azonban a figyelmet arra, hogy a csillaggal jelölt (*) mezők kitöltése kötelező, mivel ezekre az adatokra a felhasználói kérések elintézése és megválaszolása céljából van szükségünk. A kapcsolatfelvételi űrlapok kitöltésekor a felhasználóra van bízva, hogy milyen egyéb adatokat vagy személyes adatokat ad meg. Ha kapcsolatba lép velünk, a levelezésről nyilvántartást vezetünk.
 • A felhasználói személyes adatokat használjuk direktmarketing e-mailek kiküldéséhez is, ha a felhasználó a vonatkozó kapcsolatfelvételi űrlapon ezt a lehetőséget engedélyezte. A marketingkommunikáció fogadását bármikor le lehet tiltani.
 • Tárolhatunk sütiket is, amiről részletesebben a Cookie Szabályzat ad tájékoztatást

Hogyan használjuk fel a felhasználói személyes adatokat?

A felhasználói személyes adatokat az alábbi célokra gyűjtjük és kezeljük:

 • a Tartalom és az erőforrások lehető leginkább a felhasználói igényekhez igazítása.
 • a felhasználóktól érkező kérések vagy kérdések elintézése.
 • a felhasználó érdeklődésére számot tartó más tájékoztatás – mint az Adecco közelgő rendezvényei vagy hírlevelei – megküldése.
 • segítségként a felhasználónak leginkább releváns Tartalom létrehozásához, közzétételéhez és továbbfejlesztéséhez.
 • annak biztosítása, hogy a Webhelyen megjelenő Tartalom bemutatása a felhasználó és a felhasználói eszköz vonatkozásában is a legeredményesebb legyen.
 • a felhasználó számára Webhelyünk interaktív funkciói használatának lehetővé tétele, ha ezt igényli.

A felhasználói adatoknak a fent ismertetettek szerint felhasználását az irányadó adatvédelmi jogszabályok az alábbiak miatt engedik meg:

 • az a fent kifejtett célok eléréséhez fűződő jogszerű érdekünk miatt szükséges, és a felhasználó adatvédelemhez fűződő érdekei az említett érdekeknél egyik esetben sem erősebbek;
 • egyes esetekben arra jogszabályi vagy szabályozói feladataink teljesítéséhez van szükség, például a hatóságok, szabályozó szervek vagy kormányzati szervek részére történő adatszolgáltatáshoz; vagy
 • egyes esetekben arra közérdekű feladatok ellátásához van szükség, és amikor személyes adatok minősített kategóriáit használjuk, erre bírósági igények megalapozásához, érvényesítéséhez vagy azok elleni védekezéshez van szükség vagy az adatfeldolgozás nyilvánvalóan közismert személyes adatokat érint;
 • korlátozott körülmények között arra a felhasználótól esetenként beszerzett hozzájárulás alapján kerül sor, mint például amikor a felhasználó a marketingkommunikáció és hírek e-mailben történő fogadását választja.

Kizárólag automatikus adatfeldolgozáson alapuló automatizált döntéseket nem hozunk.

Ide értve az olyan profilalkotást, amely a felhasználóra joghatással jár vagy a felhasználót hasonlóan jelentősen érinti.

A felhasználói adatokat mindaddig megőrizzük, amíg azokra jogszabályi vagy szabályozói kötelezettségeink teljesítéséhez szükség van. A felhasználói személyes adatok megőrzési ideje az adatkezelés konkrét céljától és az említett személyes adatok feldolgozásához használt eszköztől függően alakul. Nem lehetséges a Szabályzat keretében kellően érthetően bemutatni a különféle megőrzési időtartamokat. A vonatkozó megőrzési időtartamok meghatározásához használt szempontok: az ebben a szabályzatban meghatározott személyes adatokat mindaddig megőrizzük, amíg azokra i. az adott célból szükség van, ii. azokra a felhasználóval fenntartott üzleti kapcsolathoz szükség van, iii. ameddig a felhasználó ahhoz hozzájárul, illetve iv. a vonatkozó törvényes adatmegőrzési időt előíró jogszabályokban előírt ideig.”

Adatok megosztása harmadik személyekkel

A felhasználói adatok hatékony felhasználást elősegítendő, és a felhasználó számára a tartalom, illetve erőforrások nyújtása érdekében a felhasználói adatokat harmadik személyekkel közölhetjük. Ilyen közlésre azonban csak az alábbi körülmények között kerül sor:

Beszállítók, vállalkozók és megbízottak részére: időnként más vállalatokat és magánszemélyeket vehetünk igénybe vagy bízunk meg nevünkben feladatok ellátására. Példaként említhetjük a Webhely tartalmának tárolására, illetve karbantartására, vagy a Webhely egyes funkcióinak nyújtása, marketingszolgáltatások végzése vagy felhasználói kérésre naprakész pénzügyi adatok szolgáltatása. Ezeknek a beszállítóknak a székhelye az alábbi helyeken lehet: [Magyarország]. Az említett címzettek csak azokhoz a felhasználói személyes adatokhoz kapnak hozzáférést, amelyekre feladataik ellátásához szükségük van, és az említett személyes adatokat más célra nem használhatják fel. Ezeket a címzetteket szerződéses titoktartási kötelezettségek terhelik.

 • Az Adecco csoport más tagvállalatainak (azaz minden olyan vállalatnak, amely közvetlenül vagy közvetetten az Adecco irányítása alatt áll). Az Adecco csoport tagvállalatainak listája itt található ideértve azok beszállítóit, vállalkozóit és megbízottait, amelyek részt vehetnek a Webhely vagy a tartalom szolgáltatásában felhasználóink jobb kiszolgálása vagy egyszerűen a felhasználói kérések megválaszolása érdekében (például amikor a felhasználó a kapcsolatfelvételi űrlapokat használja).
 • Kormányzati vagy bűnüldöző hatóságoknak ha saját hatáskörben úgy ítéljük meg, hogy ez jogszabályi kötelezettségünk.

IP-címek és sütik

Adatokat gyűjtünk a felhasználó számítógépéről, ideértve (adott esetben) a felhasználó IP-címét, operációs rendszerének és böngészőjének típusát, rendszeradminisztrációs célokra. Ezek felhasználóink böngészési tevékenységére és szokásaira vonatkozó statisztikai adatok, és nem alkalmasak a felhasználó vagy bármely magánszemély beazonosítására.

Ugyanebből az okból adatokat gyűjthetünk – a felhasználói eszközön tárolt sütifájl használatával – a felhasználó általános internethasználati szokásairól. A sütik a Webhely fejlesztésben és célzottabb, személyre szólóbb tartalom biztosításában nyújtanak segítséget. A Webhelyen történő sütihasználatról részletesebben olvashat itt: Cookie Szabályzat.

Ha a felhasználó számítógépét másokkal közösen használja, javasoljuk, hogy a felhasználó mellőzze az „adatok megjegyzése” lehetőség használatát, ha ezt a Webhely felkínálja.

Hol történik a felhasználói személyes adatok tárolása és feldolgozása?

A fenti „Adatok megosztása harmadik személyekkel” pontban kifejtettek szerint a felhasználói személyes adatokat az alábbiakkal osztjuk meg:

 • Külső beszállítók, vállalkozók vagy megbízottak: amennyiben külső beszállítót, vállalkozót vagy megbízottat veszünk igénybe, a felhasználói személyes adatok továbbra is az ellenőrzésünk alatt maradnak, és szabályozókat rendszeresítettünk annak biztosítására, hogy a felhasználói személyes adatok megfelelő védelemben részesüljenek.
 • Az Adecco csoport más tagvállalatai: csoportszintű megállapodásokat kötöttünk azt biztosítandó, hogy a felhasználói személyes adatok folyamatosan megfelelő szintű védelemben részesüljenek.

Törekszünk minden olyan ésszerű intézkedés megtételére, amely a felhasználói személyes adatok biztonságos és e Szabályzatnak megfelelő kezelése biztosításához szükséges.

A felhasználói adatok az Európai Unión kívülre továbbításra kerülhetnek?

Felhasználói személyes adatok továbbítása és feldolgozása történhet egy vagy több, az Európai Unióban vagy azon kívül található országban. Csak olyan EU-n kívüli országba továbbítunk felhasználói adatok, amely az Európai Bizottság véleménye szerint megfelelő védelmi szintet nyújt a felhasználónak, vagy ahol az Adecco csoport megfelelő biztosítékokat rendszeresített a felhasználói adatok védelmének biztosítására. Ezen országok körébe az alábbiak tartoznak Svájc

Adatbiztonság

Noha mindent megteszünk a felhasználói személyes adatok védelmére, a felhasználóknak tudniuk kell, hogy az interneten keresztül történő adattovábbítás nem teljesen biztonságos, és nem tudjuk garantálni a Webhelyre vagy bármely harmadik személynek továbbított felhasználói személyes adatok biztonságát; emiatt az adattovábbítás a felhasználó saját kockázatára történik. Szigorú operatív eljárásokat és megfelelő műszaki és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmazunk ezen személyes adatok illetéktelen elérésének, megváltoztatásának, törlésének vagy továbbításának megakadályozására.

A felhasználó jogai Hogyan érheti el, javíthatja és törölheti a felhasználó személyes adatait?

A vonatkozó adatvédelmi jogszabályok értelmében a felhasználót az alábbi jogok illetik meg:

 • A felhasználói személyes adatokhoz való hozzáférés és azokról másolat kérésének joga: A felhasználó jogosult annak igazolását kérni, hogy bármely személyes adatát kezeljük. Amennyiben igen, a felhasználó hozzáférhet személyes adataihoz, és az azok feldolgozása módjára vonatkozó egyes információkhoz. Egyes esetekben a felhasználó kérheti tőlünk a felhasználói adatok elektronikus másolatát.
 • A felhasználói személyes adatok kijavításának joga: Ha a felhasználó igazolni tudja, hogy a rá vonatkozóan tárolt valamely személyes adat helytelen, kérheti az adatok frissítését vagy ennek hiányában azok törlését.
 • A személyes adatok tárolásának megszüntetéséhez vagy a törléshez való jog: Bizonyos körülmények között a felhasználó jogosult személyes adatai töröltetésére.  A felhasználó az említett kérést bármikor benyújthatja és az Adecco értékeli, hogy a felhasználói kérés teljesítésének helye van-e, ez a jog azonban az adatmegőrzési kötelezettségre vonatkozó jogszabályi jogosultságaikkal vagy kötelezettségeinkkel ütközhet.  Jogos helyzetekben, azaz ha azt állapítjuk meg, hogy a felhasználói személyes adatok törlésére vonatkozó kérést teljesíteni kell, ezt indokolatlan késlekedés nélkül megtesszük.

E felhasználói jogok gyakorlásához a felhasználó az alábbi címen léphet velünk kapcsolatba: adatvedelem@adecco.hu

Amennyiben a felhasználói személyes adatok kezelésének alapja a felhasználói hozzájárulás, a felhasználó jogosult e hozzájárulást bármikor megvonni. A hozzájárulás visszavonása nem érintheti a hozzájárulás alapján a visszavonás kézhezvétele előtt végzett adatfeldolgozás jogszerűségét.

A felhasználó továbbá a személyes adatok kezelésével kapcsolatban panasszal élhet a helyi adatvédelmi hatóságnál.

Marketingkommunikáció

Csak akkor küldünk e-mailben marketingkommunikációt felhasználóknak, ha ehhez a felhasználó hozzájárult.

Erre rendszerint a felhasználói személyes adatok gyűjtésére használt űrlapokon található jelölőnégyzetet használjuk, ha a felhasználó a marketingkommunikáció fogadásához hozzájárult, ezt kell bejelölnie. Ha a felhasználónak marketingkommunikációs e-mailt küldünk, a további marketingkommunikáció fogadását letilthatja az e-mailben megtalálható „leiratkozás” vagy „lemondás” funkció használatával. Emellett a felhasználó leiratkozási jogát bármikor gyakorolhatja úgy is, ha ezt nekünk a következő címen jelzi adatvedelem@adecco.hu és megadja a következő adatokat: a felhasználó neve, e-mail-címe, a kapcsolatfelvételi telefonszám, az a marketingkommunikáció, amelyről a felhasználó le szeretne iratkozni.

A Szabályzat változásai

E Szabályzat feltételei időnként megváltozhatnak. A Szabályzat minden lényeges megváltozásáról megfelelően értesítjük a felhasználót, vagy ezen a webhely vagy pedig a felhasználó más kommunikációs csatornán történő értesítésével.

Kapcsolat

A Szabályzattal kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és kéréseit szívesen fogadjuk – ezeket az Adecco Kft. részére a következő e-mail-címre küldje: adatvedelem@adecco.hu

Az alábbi címen kérheti személyes adatai adott továbítására vonatkozó mechanizmus ismertetésének másolatát:  adatvedelem@adecco.hu

A felhasználó megkeresheti adatvédelmi felelősünket is az adatvedelem@adecco.hu címen.