1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

1.1. A Keretszerződés nem keletkeztet megrendelési kötelezettséget a Kölcsönvevő részéről.

1.2. Az Egyedi megrendelés az egyes Kölcsönzött munkavállalók vonatkozásában önállóan jön létre, függetlenül attól, hogy az Egyedi megrendelésben a Kölcsönvevő egyidejűleg több Kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzését kéri.

1.3. Adecco a munkaerő-kölcsönzési tevékenységet folytató szervezetekre előírt törvényi és egyéb jogszabályi feltételeknek megfelel, és ezt a Keretszerződés hatálya alatt folyamatosan fenntartja.

1.4. Adecco a kölcsönzés során a tőle elvárható fokozott gondossággal jár el, a Kölcsönvevő érdekeinek legmesszemenőbb figyelembevételével törekszik a szerződésszerű teljesítésre.

1.5. Kölcsönvevő az Egyedi megrendeléssel egyidejűleg átadja a Kölcsönzött munkavállaló által betöltött munkakörre irányadó munkaköri leírást, továbbá közli Adecco-val a Kölcsönzött munkavállaló kiválasztásához és alkalmazásához szükséges feltételeket (ideértve a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségi szintet is), továbbá tájékoztatást ad a Kölcsönzött munkavállaló foglalkoztatási feltételeiről.

2. A FELEK JOGAI, KÖTELEZETTSÉGEI

2.1. Kölcsönvevő a Kölcsönzött munkavállaló munkavégzésével, magatartásával kapcsolatos valamennyi kifogását megfelelően dokumentálja, és arról az Adecco részére – a keletkezett iratok, bizonyítékok egyidejű átadásával – folyamatosan tájékoztatást ad.

2.2. Kölcsönvevő a Kölcsönzött munkavállaló által teljesített munkaidőről, pihenőidőről, valamint a szabadságról nyilvántartást (a továbbiakban együtt: Jelenléti ív) vezet. A Jelenléti íven feltüntetett adatok valóságát és teljességét a Kölcsönvevő és a Kölcsönzött munkavállaló aláírásával igazolja.

2.3. Kölcsönvevő a Kölcsönzött munkavállaló által teljesített munkaidőről az Adecco részére adatot szolgáltat (a továbbiakban: Adatszolgáltatás). Az Adatszolgáltatásban a Kölcsönzött munkavállalót egyedi azonosításra alkalmas módon kell feltüntetni. Az Adatszolgáltatás napi, illetőleg havi (vagy ha a kölcsönzés ideje ennél rövidebb, akkor a kölcsönzés tartamának megfelelő) bontásban feltünteti a kölcsönzött munkavállaló napi és havi rendes és rendkívüli munkaidejét, szabadságát, betegszabadságát, bármely munkaidő-kedvezményét, továbbá a Kölcsönzött munkavállaló által teljesített ügyelet és készenlét idejét, valamint a munkában nem töltött távollét idejét, a távollét jogcímét, munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén az erre vonatkozó adatokat. Az adatszolgáltatást a Kölcsönvevő a) az Adecco által erre kiadott excel táblázattal, vagy b) pdf file-ban teljesíti.

2.4. Kölcsönvevő az Adatszolgáltatást, illetve az azzal kapcsolatos valamennyi dokumentációt (igazolt Jelenléti ív, egyéb, a bér elszámolásához szükséges dokumentumok) a tárgyhónapot követő hónap 2. munkanapjáig, a kikölcsönzés hónap közben történő megszűnése esetén attól számított 2 munkanapon belül az Adecco részére megküldi.

2.5. Kölcsönvevő kötbért fizet, amennyiben az Adatszolgáltatásra előírt határidőt elmulasztja. A kötbér mértéke minden egyes szerződésszegés esetén 500.000 Ft. A kötbér megfizetésével Kölcsönvevő nem mentesül a szerződési kötelezettsége teljesítése alól.

2.6. Adecco az Adatszolgáltatást és a kapcsolódó dokumentáció adatait ellenőrzi és esetleges kifogásait a Kölcsönvevő részére haladéktalanul jelzi.

2.7. Kölcsönvevő felelős mindazért a kárért, amely az Adecco-nál abból eredően keletkezik, hogy a Kölcsönvevő a Jelenléti ívet nem, hiányosan, pontatlanul, vagy egyébként szabálytalanul vezeti, vagy az ahhoz kapcsolódó dokumentáció hiányos, pontatlan, vagy egyébként szabálytalan, továbbá amennyiben az Adatszolgáltatást nem, hiányosan, vagy pontatlanul teljesíti és ebből eredően a Kölcsönzött munkavállaló utóbb bér- vagy kártérítési követelést támaszt az Adecco-val szemben. A Kölcsönvevő felelőssége a Felek közötti szerződés megszűnését követően is, ami a szerződés megszűnésétől függetlenül is fennáll.

2.8. Kölcsönvevő tájékoztatja az Adecco-t a Kölcsönzött munkavállalók részére fizetendő, illetőleg biztosítandó munkabér elemeiről (ideértve különösen: alapbér, bérpótlék, 13. havi bér, jutalom, prémium, bármely pénzbeni juttatás, és nem pénzbeni juttatások, stb.) ezek összegéről és jogosultsági feltételeiről.

2.9. Felek kölcsönösen értesítik a másik Felet, amennyiben a Félnél munkaügyi ellenőrzési eljárás van folyamatban, és az a Kölcsönzött munkavállalók foglalkoztatását is érinti vagy érintheti. Amennyiben a Kölcsönzött munkavállaló bármely Féllel szemben munkaügyi pert vagy más hatósági eljárást kezdeményez, úgy erről a Fél a másik Felet haladéktalanul értesíti, illetőleg a Felek az ügy elintézésében kölcsönösen együttműködnek, az üggyel kapcsolatos álláspontjukat közösen alakítják ki.

2.10. Felek a Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyából eredő munkáltatói jogokat és kötelezettségeket megosztva gyakorolják.
Az Adecco különösen a következők szerinti munkáltatói jogokat gyakorolja, illetőleg kötelezettségeket teljesíti: munkaviszony létesítés, megszüntetés, munkaszerződés módosítás, munkabérfizetés. A Kölcsönvevő különösen a következők szerinti munkáltatói jogokat gyakorolja, illetőleg kötelezettségeket teljesíti: munkarend, munkaidő-beosztás megállapítása, szabadság kiadása, munkautasítás, irányítás, munkavégzés ellenőrzése, írásbeli figyelmeztetés joga, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés körülményeinek biztosítása, munkavédelmi oktatás megtartása, a munkavégzés helyszínén irányadó munka-, tűz- és környezetvédelmi, valamint üzembiztonsági előírások megismertetése, a Kölcsönzött munkavállalót ért munkabalesetnek az illetékes hatóság részére történő bejelentése, nyilvántartása, kivizsgálása.

2.11. Kölcsönvevő jogosult és köteles a Kölcsönzött munkavállaló szabadságának kiadására az Mt. szabadság kiadására vonatkozó szabályainak a megtartásával. Felek megállapodnak, hogy amennyiben a Kölcsönzött munkavállaló részére munkaviszonya megszűnésének időpontjáig az időarányosnál több szabadság kerül kiadásra, ennek költségei, figyelemmel az Mt. rendelkezéseire, a Kölcsönvevőt terhelik.

2.12. A Kölcsönzött munkavállaló munkaköri alkalmassági vizsgálata, oktatás, betanítás megszervezésére, a Kölcsönzött munkavállaló részére munkaruha biztosítására, a Kölcsönzött munkavállaló részére védőruha, egyéni védőeszköz biztosítására, illetőleg a Kölcsönzött munkavállaló munkába járásának megszervezésére a 2. számú mellékletben meghatározott Fél köteles.

2.13. Kölcsönvevő, amennyiben a 2. számú melléklet szerint az Adecco kötelezettsége a munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok elvégeztetése, köteles a kockázatértékelését, továbbá minden, az adott munkakört érintő munkavédelmi leírást az Adecco részére átadni.

2.14. Kölcsönvevő, amennyiben a Kölcsönzött munkavállaló részére közvetlenül juttat bármilyen, a kifizető adóterhe mellett adott juttatást, úgy a juttatással kapcsolatosan felmerült valamennyi adót, egyéb költséget a Kölcsönvevő viseli, illetőleg a Kölcsönvevő teljesíti a kifizetéssel összefüggésben felmerülő bevallási, befizetési és egyéb, az adótörvényekben írt kötelezettséget.

2.15. Kölcsönvevő Keretszerződésből eredő igénye 1 év elteltével elévül.

2.16. Kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállaló munkakörének betöltési feltételeként a foglalkoztatást kizáró vagy korlátozó, a kölcsönzött munkavállaló személyét érintő körülményt (így különösen: munkavállaló várandóssága, munkavállaló által 3 év alatti vagy 3-4 év közötti gyermek nevelése, stb.) nem határozhat meg, illetőleg a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzését ezen ok miatt nem szüntetheti meg, továbbá a Kölcsönvevő a kölcsönzött munkavállaló részére fizetendő munkabért és annak munkáltatói közterheit a Kölcsönbeadó részére megtéríti.

3. KÖLCSÖNZÉSI DÍJ, KÖZVETÍTÉSI DÍJ

3.1. Adecco-t a munkaerő-kölcsönzési tevékenységéért kölcsönzési díj illeti meg, az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

3.2. Kölcsönvevő a részére Kölcsönzött munkavállalóval bármikor munkaviszonyt, munkavégzésre irányuló jogviszonyt létesíthet, az 1. számú mellékletben meghatározott díjazás megfizetése mellett. Ezen rendelkezések irányadók akkor is, ha a Kölcsönvevő egy harmadik személlyel megkötött szerződés alapján foglalkoztatja a Kölcsönzött munkavállalót.

3.3. A kölcsönzési díj elszámolása havonta, illetőleg ha a kölcsönzés ennél rövidebb tartamú, akkor a kölcsönzés tartamának megfelelő időszakra (a továbbiakban: Elszámolási időszak) történik.

3.4. A kölcsönzési díjat, illetőleg az Adecco-t megillető egyéb díjakat a mindenkor hatályos jogszabályban foglalt mértékű általános forgalmi adó terheli.

3.5. Kölcsönvevő a kölcsönzési díjat – a jogszabályokban foglaltaknak megfelelően kiállított – számla ellenében, banki átutalással fizeti meg Adecco számlájára. A számla fizetési határidejét a 2. számú melléklet tartalmazza.

3.6. Amennyiben a kölcsönzési díj nem forint pénznemben kerül kiszámlázásra, úgy a forint pénznemben felmerült költségek az Elszámolási időszak utolsó munkanapján irányadó MNB árfolyam alapján kerülnek átváltásra.

3.7. Kölcsönvevő, amennyiben fizetési kötelezettségét késedelmesen teljesíti, késedelmi kamatot fizet. A késedelmi kamat mértéke a Ptk. 6:155. §-ában írt mérték. A kamatfizetési kötelezettség akkor is beáll, ha a Kölcsönvevő a késedelmét kimenti.

3.8. Adecco jogosult a kölcsönzési díjat, amennyiben az fix óradíjas kölcsönzési díjként került kikötésre, egyoldalúan megemelni, amennyiben jogszabályi rendelkezés folytán a Kölcsönzött munkavállaló részére fizetendő bármely munkabér elem (ideértve különösen, de nem kizárólagosan az alapbér, bérpótlékok, távolléti díj, betegszabadság idejére járó díjazás, munkaviszony megszüntetése esetére irányadó munkabér, stb. ) emelésre kerül, avagy jogszabályi rendelkezés folytán a munkavállalót új munkabér elem illeti meg.
Az előzőek szerinti rendelkezés megfelelően irányadó a minimálbér, illetőleg garantált bérminimum mértékének jogszabályban előírt emelése esetére is, feltéve, hogy a minimálbér, illetőleg garantált bérminimum emelése folytán a kölcsönzött munkavállaló munkaszerződés szerinti alapbérét, vagy garantált bérét a Adecco köteles megemelni.

3.9. Amennyiben Adecco kölcsönzésre jelölt munkavállalót mutat be Kölcsönvevőnek, azonban az illető jelölt Kölcsönzött munkavállalóként nem kerül foglalkoztatásra a Kölcsönvevőnél, ugyanakkor a bemutatást követő 12 hónapon belül a Kölcsönvevő és a jelölt között munkaviszony jön létre, a Kölcsönvevő közvetítési díjat köteles fizetni Adecco részére. A közvetítési díj mértékét az 1. számú melléklet tartalmazza.

3.10. Kölcsönvevő a részére Kölcsönzött munkavállalóval munkaviszonyt létesíthet (átvétel), legfeljebb a Kölcsönvevő részére a tervezett átvételt megelőző hónapban kölcsönzött munkavállalók átlaglétszámának 10 %-ának megfelelő létszámban. Kölcsönvevő köteles az átvételi szándékát az érintett Kölcsönzött munkavállaló nevének, személyi adatainak (születési hely, idő, anyja neve) és a munkaviszony tervezett létesítése időpontjának feltüntetésével előzetesen, legalább a tervezett munkaviszony létesítését megelőző 5 nappal írásban bejelenteni az Adecco részére. Amennyiben a Kölcsönvevő előzőek szerinti tájékoztatása alapján a Kölcsönvevő és a Kölcsönzött munkavállaló a közöttük fennálló munkaviszonyt megszünteti, úgy a Kölcsönzött munkavállaló a Kölcsönvevővel munkaviszonyt létesít, Kölcsönvevő köteles az Adecco részére közvetítési díjat fizetni, az 1. számú mellékletben meghatározott mértékben, feltéve, hogy a Kölcsönzött munkavállalót az Adecco toborozta.

3.11. Amennyiben a Kölcsönzött munkavállalónak a Kölcsönvevőhöz való kikölcsönzése bármely okból vagy módon megszűnik 12 hónapon belül (ideértve azt is, ha a kikölcsönzés 12 hónapnál rövidebb határozott időre jött létre), ugyanakkor a Kölcsönvevő a kikölcsönzés kezdő napjától számított 12 hónapon belül a Kölcsönzött munkavállalóval munkaviszonyt létesít, a Kölcsönvevő közvetítési díjat köteles fizetni, az 1. számú mellékletben meghatározott mértékben, feltéve, hogy a Kölcsönzött munkavállalót az Adecco toborozta.

3.12. A 3.9., 3.10. és 3.11. pont alkalmazásában munkaviszonynak kell tekinteni a munkaerő-kölcsönzés alapján, a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatás keretében történő munkavégzést, továbbá a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (így különösen megbízási, vállalkozási jogviszony) keretében történő munkavégzést is. A közvetítési díj alá eső ügyletek összegzése havonta történik, havi elszámolással.

4. KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG

4.1. A Kölcsönzött munkavállaló által a Kölcsönvevőnek okozott kárt a Ptk. alkalmazott károkozásáért való felelősség szabályai szerint az Adecco köteles a Kölcsönvevő részére megtéríteni, azzal együtt, hogy az Adecco legfeljebb az ilyen kockázatokra kötött felelősségbiztosítása által fedezett mértékig köteles a Kölcsönvevő felé helytállni. Az Adecco felelősségbiztosítója által nem fedezett, vagy a fedezett mértéket meghaladó kárt a Kölcsönvevő a Kölcsönzött munkavállalóval szemben, az Mt. szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

4.2. A 4.1. pontban írtaktól eltérően, amennyiben a Kölcsönzött munkavállaló toborzását és/vagy kiválasztását a Kölcsönvevő végezte, az ilyen Kölcsönzött munkavállaló által a Kölcsönvevőnek okozott kárt a Kölcsönvevő a Kölcsönzött munkavállalóval szemben, az Mt. szabályai szerint jogosult érvényesíteni.

4.3. A Kölcsönzött munkavállaló által a kikölcsönzés ideje alatt, harmadik személynek okozott károkért a Ptk. alkalmazott károkozásáért való felelősség szabályai szerint, a Kölcsönvevő tartozik felelősséggel.

4.4. A kikölcsönzés keretében, a Kölcsönvevő részére történő munkavégzés során vagy a munkaviszonnyal összefüggésben a Kölcsönzött munkavállalónak okozott kárt a Kölcsönvevő viseli. Amennyiben az Adecco és a Kölcsönvevő egyetemleges felelőssége alapján a Kölcsönzött munkavállaló az előzőek szerinti kárigényét az Adecco-val szemben érvényesíti, és az Adecco a kárt megfizeti, akkor a Kölcsönzött munkavállaló részére megfizetett kártérítést a Kölcsönvevő az Adecco részére megtéríti.

4.5. Amennyiben a kikölcsönzés keretében, a Kölcsönzött munkavállalót a munkavégzése során vagy a munkaviszonyával összefüggésben baleset éri, annak tényéről a Kölcsönvevő haladéktalanul értesíti Adecco-t.

4.6. Kölcsönvevő a Ptk. szabályai szerint teljes felelősséggel tartozik mindazon károkért, amelyek abból eredően keletkeznek, hogy a Kölcsönvevő kötelezettségét elmulasztja, vagy az Adecco részére téves vagy jogszabályba ütköző tájékoztatást ad, vagy ha a Kölcsönvevő tájékoztatása alapján az Adecco a Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyát megszünteti, azt azonban utóbb a bíróság jogellenesnek minősíti.

5. TITOKTARTÁS

5.1. A Keretszerződés teljesítése során, vagy azzal összefüggésben a Felek tudomására jutott valamennyi tény, információ és adat – ideértve a Keretszerződés tényét, tartalmát és megszűnését is – üzleti titoknak minősül. A Felek egyike sem jogosult az üzleti titoknak minősülő adatokat a másik Fél engedélye nélkül nyilvánosságra hozni, harmadik személlyel közölni, saját célra felhasználni. Az üzleti titok megsértéséből eredő károkért a Fél kártérítési felelősséggel tartozik. A titoktartási kötelezettség és megsértésének következményei a Feleket időbeli korlátozás nélkül mindaddig terheli, amíg a titok, illetve annak tárgya Magyarországon jogszerűen nyilvánosságra nem kerül.

5.2. A Felek egymás nevét, logóját a saját gazdasági, kereskedelmi tevékenységük népszerűsítésére, reklámozására csak abban az esetben használhatják fel, ha ahhoz előzetesen a másik Fél írásban hozzájárult.

6. ADATVÉDELEM

A jelen 6. „Adatvédelem” pont alkalmazásában az alábbi kifejezések a következő jelentéssel bírnak.
„Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok”: a természetes személyeknek a Személyes Adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (GDPR), és a Személyes Adatok Kezelésére vonatkozó vagy azt befolyásoló minden más vonatkozó jogszabály és rendelkezés.
„Hozzájárulás”: az érintett azon kívánságának befolyástól mentes, konkrét, tájékozott és kétségtelen jelzése – nyilatkozat vagy egyértelmű megerősítő cselekmény révén –, hogy Személyes adatainak kezeléséhez hozzájárul.
„Adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy más szervezet, amely önállóan, másokkal közösen meghatározza a Személyes Adatok feldolgozásának céljait és eszközeit; amennyiben az említett Adatkezelés célját és eszközeit EU vagy tagállami jogszabály határozza meg, ez határozhatja meg az adatkezelő vagy kijelölésének konkrét szempontjait.
„Adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, hivatal vagy más szervezet, amely az Adatkezelő nevében kezeli a Személyes adatokat.
„Érintett”: az az azonosított vagy azonosítható természetes személy, akire az adott Személyes Adatok vonatkoznak.
„Személyes Adatok”: egy azonosított, vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ; az azonosítható személy olyan személy, aki közvetlenül vagy közvetve azonosítható, különösen névre, egy azonosító számra, helymeghatározó adatra, online azonosítóra vagy a természetes személy fizikai, pszichológiai, pszichikai, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó egy vagy több tényezőre való hivatkozással;
„Alkalmazottak”: a Kölcsönvevő (vagy egyik kapcsolt vállalkozása) vagy az Adecco (vagy egyik kapcsolt vállalkozása) által foglalkoztatott minden, vagy személyes szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés szerződő fele.
„Adatkezelés”: Személyes Adatokon vagy adatkészleteken manuálisan vagy automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletcsoport, így különösen gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, hozzáférés biztosítása révén történő közlés, továbbítás, nyilvánosságra hozatal vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás vagy összekapcsolás, zárolás, törlés és megsemmisítés.
„Vonatkozó Érintett”: minden olyan érintett, akinek (i) Személyes Adatait az egyik Fél birtokolja, a másik Fél azonban a jelen Keretszerződés időtartama alatt egyáltalán nem; és (ii) az adott Személyes Adatok birtokában lévő Fél a Személyes Adatok másik Féllel e Keretszerződés alapján történő megosztását javasolja vagy erre köteles (vagy ezt megosztotta).

6.1. A (i) jelen Keretszerződés és a (ii) Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokban előírt feltételek, illetőleg azokban előírt kötelezettségek ütközése esetén az utóbbiak éveznek elsőbbséget.

6.2. A Felek elismerik és tudomásul veszik, hogy mindegyik Fél saját jogán jár el adatkezelőként a szolgáltatások nyújtásával és fogadásával kapcsolatos Személyes adatok kezelése tekintetében. A jelen Keretszerződés alapján Adatkezelőként mindegyik Fél jogosult a Személyes Adatokat a másik Féllel mint Adatkezelővel megosztani.
6.3. A Felek a szolgáltatások nyújtása és fogadása céljából kötelesek:

6.3.1. betartani a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokban a Személyes Adatok kezelésére előírt valamennyi kötelezettségüket, a teljesség igénye nélkül ideértve az alábbiakat:
(a) annak biztosítása, hogy minden egyes Vonatkozó Érintett megkapja a méltányos adatkezelésre vonatkozó, összes szükséges tájékoztatást az alábbiak tekintetében: (i) Személyes adataik a Keretszerződésben előírt célú vagy azzal összefüggő kezelése; és (ii) Személyes Adataik másik Féllel történő közlése;
(b) annak biztosítása, hogy a Félnek minden egyes Vonatkozó Érintett tekintetében a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok szerint érvényes Adatkezelési oka legyen az adatok másik Féllel történő megosztására;
(c) a személyes adatokat csak a Keretszerződés alapján fennálló kötelezettségei teljesítéséhez szükséges mértékben kezelni;
(d) elegendő és megfelelő, a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok követelményeinek megfelelő műszaki és szervezeti intézkedést bevezetni, fenntartani és működtetni.
(e) megtenni minden szükséges lépést azon Munkavállalói megbízhatóságának biztosítására, akik hozzáféréssel fognak rendelkezni a Személyes Adatokhoz, és gondoskodni arról, hogy az említett Alkalmazottakra titoktartási kötelezettség vonatkozzon a Személyes Adatok tekintetében;

6.3.2. a másik Fél ésszerű kérésére és ésszerű időn belül azon intézkedések igazolása, amelyeket a másik Fél a 6.3. pont szerinti kötelezettségeinek teljesítésére, és különösen annak írásbeli igazolása, ha a Vonatkozó Érintett Személyes Adatait először a másik Fél kezelte, továbbá az adott Vonatkozó Érintettnek a méltányos adatkezelésre vonatkozóan adott tájékoztatás másolatának átadása;
6.3.3. a másik Fél haladéktalan, írásban történő értesítése az alábbiakról:
(a) a személyes adatok e Keretszerződés szerinti kezelésével vagy a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályok bármely Fél általi betartásával közvetlenül vagy közvetetten összefüggő minden panasz; vagy
(b) ha a Személyes Adatok kezelése e Keretszerződésbe vagy a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokba ütközik; vagy
(c) ha a Személyes Adatok elvesztek vagy megsemmisültek (az alábbi 6.3.4. pontban megengedettek kivételével) vagy károsodtak, megsérültek vagy használhatatlanná váltak vagy egyéb biztonsági esemény következett be a Személyes Adatokat érintően,
és ezzel kapcsolatban a másik Félnek (a másik Fél költségére) teljes körű együttműködést és segítségnyújtást biztosít;

6.3.4. az Egyedi megrendelések valamint e Keretszerződés felmondásakor vagy lejáratakor ésszerű időn belül biztonságosan törli a birtokában vagy ellenőrzése alatt lévő összes Személyes Adatot a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokban előírt mértékben.
6.4. Amennyiben szükségessé válik a Személyes Adatok Európai Gazdasági Térségen kívülre továbbítása, a Felek megkötik a megfelelő szabványos uniós szerződéses kikötéseket vagy az említett személyes adatokat az Adatvédelmi Pajzs (vagy az ennek helyébe lépő szabályozás) elveinek megfelelően vagy a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályokban mindenkor jóváhagyott és elfogadott más adattovábbítási mechanizmus vagy védelem mellett továbbítják.

6.5. A Kölcsönvevő tudomásul veszi, hogy adott esetben egyes többletszolgáltatások (mint a szolgáltatások adminisztrációját megkönnyítő online eszközök és rendszerek) igénybevétele érdekében neki és kapcsolt vállalkozásainak, munkavállalóinak, tisztségviselőinek és más magánszemélyeknek hozzá kell járulniuk az Adecco vagy kapcsolt vállalkozásai által időről-időre kiadott további feltételekhez, felhasználási feltételekhez, illetve adatvédelmi szabályzatokhoz.

6.6. Kölcsönvevő a Kölcsönzött munkavállalók személyes adatai védelmét a Vonatkozó Adatvédelmi Jogszabályoknak, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően a kölcsönzés során folyamatosan biztosítja. Kölcsönvevő tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy az előzőek szerinti kötelezettsége teljesítését az Adecco belső ellenőre, megbízott adatvédelmi felelőse, mindenkori könyvvizsgálója a Kölcsönvevőnél – helyszíni ellenőrzés során – ellenőrizze.

7. A KERETSZERZŐDÉS FELMONDÁSA

7.1. A Felek bármelyike a Keretszerződést 30 napos felmondási idővel a másik Félhez intézett írásbeli értesítéssel felmondhatja.

7.2. A Felek bármelyike a másik Fél lényeges és súlyos szerződésszegése esetén köteles a másik Felet 15 napos határidő biztosításával felhívni a szerződésszegés orvoslására. Ha a kitűzött határidő eredménytelenül telt, a Fél jogosult a Keretszerződést azonnali hatállyal felmondani. Az azonnali hatályú felmondást írásban indokolni kell.

7.3. A Keretszerződés 7.1. vagy 7.2. pont szerinti felmondása az Egyedi megrendelés(ek) felmondásának is minősül, azzal hogy a 8.3. pontban foglalt következményeket kell megfelelően alkalmazni.

8. AZ EGYEDI MEGRENDELÉS MEGSZŰNÉSE

8.1. Egyedi megrendelés rendkívüli felmondása indokolással
Az Egyedi megrendelést a Kölcsönvevő jogosult indokolással ellátott rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal megszüntetni, amennyiben a Kölcsönzött munkavállaló a Kölcsönvevő által meghatározott munkavégzési helyén az előírt időben nem jelenik meg, vagy munkára nem képes állapotban jelenik meg, vagy a munkavégzést megtagadja, vagy ha más súlyos kötelezettségszegést követ el vagy olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszonyának azonnali hatályú felmondással történő megszüntetésére is alapot adna. A Kölcsönvevő a jelen pont szerinti gyakorolt rendkívüli felmondásra a Kölcsönzött munkavállaló előzőek szerinti magatartása tudomására jutásától számított 2 munkanapon belül jogosult. A Kölcsönvevő a rendkívüli felmondásához köteles a Kölcsönzött munkavállaló előzőek szerinti magatartását igazoló bizonyítékokat mellékelni. A Kölcsönvevő a rendkívüli felmondásával együtt – az Egyedi megrendelésre irányadó szabályok szerint – kérelmezheti más kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzését.

8.2. Egyedi megrendelés rendkívüli felmondása indokolás nélkül
Az Egyedi megrendelést a Kölcsönvevő bármikor jogosult rendkívüli felmondással, indokolás nélkül felmondani, azzal együtt, hogy a 8.4. pontban írt rendelkezéseket kell alkalmazni.

8.3. Egyedi megrendelés 15 napos felmondási idővel
Az Egyedi megrendelést a Kölcsönvevő bármikor jogosult 15 napos felmondási idővel, indokolás nélkül megszüntetni, azzal együtt, hogy a Kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzése a felmondási idő lejártával szűnik meg.
8.4. Az Egyedi megrendelés 8.2. pont szerinti megszüntetése esetén, amennyiben ezt követően az Adecco a Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyát megszünteti, úgy az Adecco jogosult a Kölcsönvevő felé a Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonya megszüntetésére tekintettel a Kölcsönzött munkavállalónak megfizetett járandóságokat (ideértve különösen felmondási időre járó távolléti díj, határozott idejű munkaviszony azonnali hatályú felmondása esetén a munkaviszony lejáratáig, de legfeljebb egy évre járó távolléti díj, végkielégítés, valamint szabadságmegváltás) a 2. számú melléklet szerint kiszámlázni.
8.5. A Kölcsönzött munkavállaló munkaviszonyának bármely módon történő megszűnésével az adott Kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában az Egyedi megrendelés minden külön jognyilatkozat nélkül megszűnik.

8.6. A Kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzése Mt. 214. § (2) bekezdésében írt 5 éves tartama lejáratának napjával az adott Kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában az Egyedi megrendelés minden külön jognyilatkozat nélkül megszűnik.

9. VEGYES RENDELKEZÉSEK

9.1. A Keretszerződés megkötése, illetőleg bármely okból vagy módon történő megszűnése esetére az Adecco kizárja a munkáltató személyében bekövetkező változás Mt. 36-40. §-a alkalmazását.

9.2. A Felek írásbeli formában megtett nyilatkozatnak, illetőleg megállapodásnak fogadják el az egyszerű e-mail útján megtett nyilatkozatot, illetve annak elfogadását.

9.3. A Keretszerződésben, illetőleg az Egyedi megrendelésben megállapított határnap vagy határidő utolsó napja szombat, vasárnap vagy munkaszüneti nap, úgy a teljesítés napja az azt követő első munkanap.

9.4. A Keretszerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályai, az Mt., továbbá a vonatkozó jogszabályok az irányadók.

9.5. A Keretszerződés, illetőleg az Egyedi megrendelés megszűnésekor mindkét Fél kiadja mindazokat a dokumentumokat, amelyekhez a Keretszerződés, illetőleg Egyedi megrendelés teljesítése során vagy eljárása eredményeként birtokába jutott, és amelyek a másik Felet illetik meg. A Feleket kölcsönösen megilleti az a jog, hogy a szükséges dokumentumokról másolatot készítsenek, és azokat megőrizzék a hatályos jogszabályok által előírt kötelezettségeik teljesítése céljából és az azok által meghatározott ideig, az irányadó jogszabályok, továbbá a Felek titoktartásra, adatkezelésre vonatkozó megállapodásának és a hatályos jogszabályok előírásainak maradéktalan betartása mellett.

9.6. Felek a Keretszerződésből, illetőleg az Egyedi megrendelésből származó, illetőleg ezekkel összefüggő bármely vitás kérdést elsődlegesen békés úton, egyeztetéssel kísérlik meg rendezni.