Utolsó frissítés: 2022. március 31.

Üdvözöljük az ADECCO Kft-nél! Várakozással tekintünk az Önnel történő munkavégzés elé, hogy segítsük karrierjének előbbre vitelét. Amint arra Ön is számíthat, szolgáltatásaink megfelelő nyújtása érdekében gyűjtjük és felhasználjuk az Önre vonatkozó adatokat.

Az Adecco elkötelezett az adatvédelem és a magánélet tisztelete mellett.  Ez az adatvédelmi nyilatkozat a kezelt adatokkal kapcsolatos adatvédelmi jogokat ismerteti, illetve a magánélet védelmében tett intézkedéseket ismerteti. Tudjuk, hogy a nyilatkozat hosszú, ennek ellenére figyelmesen olvassa el.  Az alábbi tárgymutatóból egyenesen a kívánt részre lehet lépni, ha ezt szeretné.

Tartalom

Egyes tisztázandó fogalmak

Először is egyértelművé kell tenni, hogy ebben a nyilatkozatban egyes szavakat milyen értelemben használunk.

Nyilvánvalónak tűnhet, de ebben az esetben Önt az Ön jelöli.

Ha többes szám első személyt használunk vagy a „Vállalatról” van szó, az alatt az ADECCO Kft. céget értjük. Székhelyünk címe: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 7. em. A Vállalat az Adecco csoport, a világ legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatójának tagja.  Különféle tagvállalatain és üzletágain keresztül az Adecco csoport számos HR (Humán erőforrás) tevékenységet végez, ilyen a személyzet biztosítása, munkaerő-kölcsönzés, bérszámfejtési szolgáltatások, toborzás és kiválasztás, tesztelési megoldások, pályamódosítás, munkaerő fejlesztés, képzés & oktatás, újbóli elhelyezkedés és nemzetközi mobilitás („Tevékenységeink”).

Tevékenységeinek ellátásához a Vállalat több informatikai rendszert használ. Egyes esetekben a Vállalat Önkiszolgáló Portált („Portál”) biztosít a jelölteknek/alkalmazottaknak. A Portál lehetővé teszi, hogy Ön frissíthesse saját adatait, így elérhetőségét és banki adatait, és amennyiben valamelyik ügyfelünknek dolgozik, a ledolgozott órák számát.

Végül ez a nyilatkozat emberekre, azaz Önre és családjára vonatkozó adatokról szól. Tartalmazza az Ön adatait, de az Önre vonatkozó és az Ön által formált véleményeket is („Focirajongó vagyok”, például). Nem a Vállalatra vonatkozó adatokról szól (noha ez a kettő néha átfedi egymást).  Az ilyen típusú adatokat időnként „Személyes adatnak” vagy „személyes azonosítást lehetővé tevő adatnak” nevezik.  Ebben a nyilatkozatban a „személyes adatok” formát használjuk.

Milyen személyes adatokat gyűjt és használ fel a vállalat?

A vállalat által rendszerint gyűjtött személyes adatok körébe tartozik a teljesség igénye nélkül:

 • az Ön neve, születési helye és ideje, elérhetőségei és végzettségei (oktatás, tanfolyamok és szakmai gyakorlatok), és az önéletrajzban említett más adatok;
 • ha a Portálra LinkedIn vagy más közösségi média fiókon keresztül lép be: az Ön profiladatai;
 • ha kapcsolatba lép velünk, a levelezésről nyilvántartást vezetünk;
 • az Önre vonatkozó vélemények azon alkalmazottaktól és harmadik személyektől, akikkel vagy akik számára Ön munkát végzett, és egyéb értékelési adatok; amennyiben Ön ad visszajelzést másokról;
 • az elégedettségi kérdőíveken keresztül Ön által rólunk és szolgáltatásainkról adott visszajelzések;
 • személyes adatokat gyűjtünk rendszereink használatakor, (a teljesség igénye nélkül) ideértve az IP-címet, böngészőt, időbélyeget, országforgalmi adatokat, helymeghatározó adatokat, webnaplókat és más kommunikációs adatokat, valamint az elért erőforrásokat. Ezek az adatok megkönnyítik rendszereink jövőbeli használhatóságát;
 • amikor munkába áll a vállalatnál, gyűjtjük a következőket is:
  • az Ön neme, állampolgársága, személyazonosító okmányainak másolata, lakcímkártya, a munkavégzés helyére vonatkozóan munkavégzési jogot igazoló iratok (vízumok, munkavállalási engedélyek, stb.);
  • bérszámfejtési adatok, így az Ön bankszámlájának adatai, társadalombiztosítási száma, adószáma és hivatkozási számai, az Ön díjazására, fizetésére és juttatásaira vonatkozó adatok, és az Ön által a fizetésből és díjazásból levonni kért összegek adatai (mint a szakszervezeti díjak vagy egyházadó);
  • jelenléti nyilvántartás, projektek időráfordítása, képzés, előléptetések, vizsgálatok és fegyelmi ügyek;
  • arra vonatkozó adatok, hogy informatikai rendszereinket és helyiségeinket miként használja (ideértve a zárt láncú videokamerákat és beléptető rendszereket);
  • az Ön által eltartottak, illetve rokonai adatai;
 • utazási információ (utazási adatok, hitelkártyaadatok, útlevélszám, kiadások) az utazási tárgyú összes tevékenység letárgyalása, megszervezése és beszerzése (például repülőjegy-, vonatjegy, szálloda és autóbérlés foglalás) és az utazási költségek megtérítése céljából;
 • fényképek és videó felvételek az Ön részvételével zajló képzésekről vagy hasonló alkalmakról (ahol Önnek lehetősége van a fénykép vagy videó felvétel készítése ellen tiltakozni);
 • képek és videók belső kommunikációs felhasználásra, mint például emailek, bejelentések, hírek a Globális Intraneten
 • fogyatékosságára vonatkozó adatok és az Ön számára a munkahelyen szükséges, általunk elvégzendő kiigazítások; valamint
 • egyes esetekben (a fogyatékosságra vonatkozó adatokon felüli) egyéb különleges adatokat is gyűjtünk, ha ezt a jogszabályok megengedik.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk Önről?

A vállalat személyes adatokat az alábbi célból gyűjt és kezel:

 1. Hogy megadja Önnek az elvárt segítséget, így megtalálja az Önnek megfelelő megbízást, segítséget nyújtson Önnek képzésben vagy elősegítse az új megbízásokra való jelentkezés folyamatát. Ebbe beletartozik az is, hogy e-mailben, telefonon, postai úton, illetve más kommunikációs módszerekkel értesítjük jövőbeli munkalehetőségekről;
 2. rendszereink/folyamataink fejlesztése és tökéletesítése; ez az új informatikai rendszerek és folyamatok esetében fordul elő, hogy az Ön adatait fel lehessen használni az említett új informatikai rendszerek és folyamatok tesztelésére, ha a mesterséges adatok nem tudják teljes mértékben az új informatikai rendszer működését bemutatni;
 3. tanulmányok és statisztikai és analitikai kutatás lefolytatása, például a vezetők ügyfeleinkhez történő kiközvetítése eredményességének az egyes üzleti szektorok és földrajzi területek szerinti összehasonlítása, és az azonosított eltéréseket esetlegesen befolyásoló tényezők azonosítása;
 4. harmadik személyek részére történő adatszolgáltatás (lásd később);
 5. adott esetben jogszabályi kötelezettség teljesítése;
 6. amikor Ön a Vállalatnál munkába áll, a munkaadói vagy (magánszemély vállalkozók esetében) megrendelői feladataink teljesítése; valamint
 7. amikor Ön a Vállalatnál munkába áll:

a) a munkaszerződése vagy megbízási szerződése, illetve a munkaviszonyra és közöttünk lévő más szerződéses
jogviszonyra vonatkozó szerződés betartása;
b) általánosságban a munkaerő nyilvántartásának és kezelésének javítása (munkaerő-elemzés céljára is);
c) más humánerőforrás-tevékenységek folytatása (ideértve a munkamenet irányítását, hiányzások kezelését,
képzést/emberekkel való bánásmódot, költségek irányítását és a fegyelmi eljárásokat);
d) azon részvények és egyéb eszközök kezelése, amelyekre Ön jogosult lehet;
e) az emberek, telephelyek, rendszerek és eszközök biztonságának javítása és védelme;
f) belső szabályzatok és eljárások betartásának monitorozása;
g) a kommunikáció és az Adecco csoport által használt más rendszerek irányítása (ideértve a belső elérhetőségek
adatbázisait);
h) incidensek és panaszok kivizsgálása és azokra történő reagálás;
i) képzéseken készült fényképek és videofelvételek esetében a képzés megtörténtéről és tartalmáról való belső
beszámolás (például belső frissítések során), és a hasonló rendezvények belső és külső népszerűsítése; vagy
j) a vállalkozás vagy a vállalat egészét vagy egy részét érintő olyan potenciális vagy tényleges adásvételben vagy
közös vállalkozásban való részvétel, amelyben az Adecco csoport valamelyik tagvállalata részt kíván venni.

Miért és milyen alapon használjuk fel az Ön személyes adatait?

A jogszabály előírja számunkra, hogy az Önről tárolt adatok kezelésének jogszabályban rögzített oka legyen. Példák a jogalapra:

 1. Szerződés teljesítése vagy a szerződés megkötése előtti lépések megtétele

Amennyiben Ön már az Adecco-val dolgozik vagy éppen erre készül, úgy a személyes adatok általunk történő kezelése olyan adatkezelési jogalapon alapul, mint egy szerződés teljesítése vagy egy szerződés megkötésének előkészítése (fenti 1. és 6., 7. cél). Ezek olyan szolgáltatásokat foglalhatnak magukba, mint például megfelelő állások kiközvetítése az Ön számára, vagy az Ön képzésének és a jelentkezési folyamatnak a segítése és megkönnyítése.

 1. Törvényi előírásoknak való megfelelés

Bizonyos esetekben az adatkezelés a törvények vagy szabályozó hatóságok által előírt kötelezettségünk teljesítéséhez szükséges (6. cél). A hatóságok – mint például az adóhatóság vagy az adatvédelmi hatóság – adott esetben személyes adatokat kérhet tőlünk, egyúttal meghatározva az Önre vonatkozó adatnyújtás törvényes okát is (például bűncselekmény megelőzése vagy felderítése). Ilyen esetekben minket törvényi előírás kötelez az Ön adatainak a hatóságok részére történő átadására.

 1. Jogos érdekünk érvényesítése

Az adatkezelés az Adecco ahhoz fűződő jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, hogy az üzleti tevékenység végzésére vonatkozó alapjogait, valamint a munkatársai ilyen irányú alapjogait gyakorolhassa olyan módon, hogy mindez nem érinti indokolatlan mértékben az Ön érdekeit vagy alapjogait és szabadságjogait (fenti 1., 3-5-7. célok). Ez azt jelenti, hogy ha az adatkezelés az Adecco valamely jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, úgy mi mérlegeljük és összehasonlítjuk az Ön érdekeit, alapjogait és szabadságjogait, valamint a mi jogos érdekünket az adatkezelés tekintetében. Ez biztosítja, hogy mi nem kezelünk adatokat olyan esetben, amikor az Ön érdekei és alapjogai felülírják a mi adatkezeléshez fűződő érdekünket.

A fenti jogalapokon kívüli más okokból csak az Ön hozzájárulásával kezeljük az Ön személyes adatait, mely hozzájárulás ilyen esetben további adatkezelési jogalapnak minősül.

Át kell adnia a kért személyes adatokat?

Személyes adatainak átadása ahhoz szükséges követelmény, hogy Önnel szerződést köthessünk vagy azt fenntarthassuk. Ezért Ön köteles megadni részünkre személyes adatait.

Ha nem adja meg személyes adatait nekünk, abban az esetben mi nem tudjuk fenntartani a munkaviszonyt vagy a beszállítói jogviszonyt, de legalábbis Ön nem tud részt venni egyes folyamatokban, mint például a visszajelzés vagy a karrierfejlesztés (ami lehet, hogy az Önnel kötött szerződésünknek sem felel meg).

Személyes adatait teljesen emberi beavatkozás nélkül kezeljük?

Igen. A Vállalat automatizált rendszereket/folyamatokat és automatizált döntéshozatalt (mint a profilalkotás) alkalmaz a kért szolgáltatások Ön és ügyfeleink részére nyújtására. Például amikor ügyfeleink egy munkakörre jelölteket keresnek, automatizált kritériumokkal keresést végezhetünk jelöltlistáinkban az előszűrt lista elkészítéséhez.

Meddig tárolják a személyes adataimat?

A Vállalat az Ön személyes adatait a munkaviszony megszűnésétől számított több évig tárolhatja (és az adatok típusától függően arra bizonyos körülmények között köteles is). Általában az Ön munkaviszonyának megszűnését követően, az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését (jelenleg a biztosított személy 65. élet éve) követő 5 évig őrizzük az adózással és a munkaszerződéssel, pénzügyi kérdésekkel kapcsolatos adatokat (ideértve a bérszámfejtési adatok és kifizetési adatokat, stb.), más személyes adatokat pedig 2 évig. A különleges személyes adatokat csak az ésszerűen szükséges ideig őrizzük.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik személyeknek?

Amint fentebb említettük, általában átadjuk az Ön adatait harmadik személyeknek. Ez a fenti célok elérése érdekében történik. Erre a következő körülmények között kerülhet sor:

 • Beszállítóink részére. Megbízhatunk például egy beszállítót az adminisztratív és operatív feladatok ellátására, az Önnel fennálló jogviszony támogatására. A beszállító(ka)t szerződéses és más jogi kötelezettségek terhelik az Ön adatainak titokban tartására és az Ön magánéletének tiszteletben tartására, és csak azokhoz az adatokhoz férhetnek hozzá, amelyekre feladatuk ellátásához szükségük van; ezek a beszállítók rendszerint informatikai beszállítók (akik informatikai rendszereinket, köztük az Ön adatai vonatkozásában hoszting és támogatási szolgáltatásokat nyújtanak), ingatlankezelő vállalatok (amelyek épületeink fizikai biztonságáról gondoskodnak, és ezért ismerniük kell Önt, hogy beengedhessék az épületbe), HR vonatkozású szolgáltatók (akik nevünkben a bérszámfejtést vagy a juttatások nyújtását végzik, mint amilyen a vezetők és munkatársak számára szolgáló irodai menza vagy büfé), utazás szolgáltatók (amelyek a vezetők vagy munkatársak utazásait bonyolítják vagy szervezik) vagy háttérirodai pénzügyi és számviteli szolgáltatók (amelyeknek a fizetendő számlák és vevőkövetelések kezeléséhez szükséges lehet a vezetők és munkatársak adatainak kezelése).
 • Az Adecco csoport más országbeli tagvállalatai részére. Ezek lehetnek az Európai Unióban vagy azon kívül; a csoport egyes tagjai más-más feladatokat látnak el és ezért az Ön adatai különböző okokból kerülhetnek velük megosztásra:
  • az adatokat megosztjuk az Adecco csoport azon tagjaival, amelyek globálisan informatikai feladatokat látnak el az Adecco tagvállalatok számára; ezek az informatikai funkciók Franciaországban, Prágában és Amszterdamban találhatóak
  • az adatokat megosztjuk az Adecco csoport svájci központi irodájával munkaerő-tervezés, költségvetés-készítés és visszajelzés céljából; ezeket az adatokat a központi iroda felhasználhatja arra is, hogy új lehetőségeket kínáljon fel Önnek az Adecco csoporton belül vagy ügyfelekkel.
  • az adatokat megosztjuk továbbá az Adecco kapcsolt vállalkozásaival világszerte, amennyiben Ön jelezte érdeklődését az adott piacon lévő lehetőségek iránt, vagy az Adecco csoport tagvállalatai szerint az Ön különleges készségei az adott piacon keresettek vagy hasznosak.  A csoport működésével lefedett országok listája a webhely „ország kiválasztása” lehetőség alatt érhető el, a www.adecco.com címen.
 • Ügyfeleinknek/jövőbeli munkaadóknak: azon ügyfeleinkkel osztjuk meg az Ön adatait, akik az Ön érdeklődésére számot tartó állásokat/megbízásokat kínálnak vagy akik érdeklődnek az Ön profilja iránt, kollégák esetében ez magában foglalja a helyet, ahol Ön ügyfeleknél végez helyszíni munkát. Őket irányunkban és Ön felé is szerződéses és más titoktartási kötelezettségek terhelik az Ön adatai tekintetében;
 • Megosztjuk az Ön adatait kormányzati szervekkel, rendőrséggel, szabályozó szervekkel vagy bűnüldöző szervekkel, ha megítélésünk szerint ez jogszabályi kötelezettségünk vagy erre felhatalmazásunk van, illetve ez helyénvaló; valamint
 • Az összeolvadással, felvásárlással, szolgáltatóváltással vagy más üzleti tranzakcióval (vagy annak végrehajtásával) kapcsolatos átvilágítás részeként közölhetjük az Ön adatait a leendő eladóval vagy vevővel, az új szolgáltatóval és azok tanácsadóival.

Továbbítjuk-e adatait az Európai Unión kívülre?

Az Ön adatainak továbbítása és kezelése történhet egy vagy több, az Európai Unióban vagy azon kívül található országban. A csoport működésével lefedett országok teljes listája a webhely „ország kiválasztása” lehetőség alatt érhető el, a www.adecco.com címen.

Csak olyan EU-n kívüli országba továbbítjuk az Ön adatait, amely az Európai Bizottság véleménye szerint megfelelő védelmi szintet nyújt az Ön számára (ezen országok listája itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en, vagy ahol az Adecco Csoport megfelelő biztosítékokat rendszeresített az Ön adatainak védelme biztosítására (amihez rendszerint az Európai Bizottság által jóváhagyott adattovábbítási mintaszerződéseket használjuk, ezek az alábbi címen érhetőek el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_en

Milyen jogok illetik meg?

 • Az Ön személyes adataihoz való hozzáférés és azokról másolat kérésének joga

Ön jogosult annak igazolását kérni, hogy kezeljük-e az Ön bármely személyes adatát. Amennyiben igen, Önnek joga van hozzáférni a személyes adataihoz és az azok kezelési módjára vonatkozó egyes információkhoz. Egyes esetekben kérheti tőlünk adatainak elektronikus másolatát. Ha van önkiszolgáló rendszer, nyomatékosan javasoljuk annak használatát és a frissítések saját kezű elvégzését. Bizonyos korlátozott körülmények között Önnek joga van az Ön személyes adatainak adathordozását kérni, ami azt jelenti, hogy az Ön kérésére ezen adatokat átadjuk egy harmadik személy részére.

 • Az Ön személyes adatainak kijavításának joga

Ha igazolni tudja, hogy az Önre vonatkozóan tárolt valamely személyes adat helytelen, kérheti az adatok frissítését vagy ennek hiányában azok törlését. Ha van önkiszolgáló rendszer, nyomatékosan javasoljuk annak használatát és a frissítések saját kezű elvégzését.

 • A törléshez / elfeledtetéshez való jog

Ha más okból az adatokat nem kell megőriznünk vagy kezelnünk, kérheti az adatkezelés megszüntetését vagy korlátozását vagy a személyes adatok törlését (minden adat vagy egyes adatok tekintetében).

 • Az adatkezelés korlátozásához való jog

Bizonyos körülmények között Ön jogosult a Személyes Adatai kezelésének korlátozására. Azonban, egyes esetekben az adatkezelés ilyen korlátozása korlátozhatja az általunk az Ön részére nyújtható Szolgáltatások körét.

 • A tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az Ön adatainak a Vállalat általi kezelése a vállalat jogos érdekén alapul (és más adatkezelési ok nem áll fenn) vagy direkt marketinghez kapcsolódik, Ön jogosult – az adott helyzetre való utalással – adatainak a Vállalat általi kezelése ellen tiltakozni.

Ha bármelyik jogot gyakorolni kívánja, kérjük küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com  vagy adatvedelem@adecco.hu címre vagy az https://www.adecco.hu/szemelyes-adatokra-vonatkozo-kerelem-urlap/ linken elérhető űrlapon keresztül.
Amennyiben Ön e-mailben kéri jogainak gyakorlását, úgy a kérés teljesítését megelőzően a Vállalatnak fel kell kérnie Önt a személyazonosságának igazolására.

Végül Ön jogosult a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy adataival kapcsolatban probléma merült fel.

Végzünk bármiféle monitoring tevékenységet?

Az Adecco a jogszabályban megengedett mértékig fenntartja a jogot az informatikai rendszereiben tárolt vagy kezelt adatok elérésének, felhasználásának és tartalmának ellenőrzésére, monitorozására és nyilvántartására. Ezt a fenti d)-h) pont szerinti célból tesszük, de külön kiemeljük ezt a pontot, hogy Ön tisztában legyen azzal, hogy a munkahelyi rendszerek használata monitorozható.

Mi a helyzet az adatbiztonsággal az Adecco rendszereinek használatakor?

Ön felel az Adecco rendszerekbe való bejelentkezési adatainak, különösen a tőlünk kapott vagy választott jelszó biztonságáért. Ezek a bejelentkezési azonosítók saját használatra szólnak. Azonosítóit vagy fiókadatait mással nem oszthatja meg.

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

Ha az adatvédelmi nyilatkozattal kapcsolatban kérdései vagy aggályai vannak, vagy bővebben érdekli adatai védelmének mikéntje (például ha azokat Európán kívülre továbbítjuk, vagy a vállalati adatvédelmi felelőssel szeretne kapcsolatba lépni, küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com címre.  Megkeresheti a helyi adatvédelmi felelőst is ezen a címen: adatvedelem@adecco.hu vagy az https://www.adecco.hu/szemelyes-adatokra-vonatkozo-kerelem-urlap/ linken elérhető űrlapon

Hogyan kezeljük az adatvédelmi tájékoztató nyilatkozat módosításait?

E nyilatkozat feltételei időnként megváltozhatnak. A jelen Nyilatkozat minden lényeges módosításáról megfelelően értesíteni fogjuk Önt, vagy ezen a honlapon keresztül vagy pedig valamely más kommunikációs csatornán vesszük fel Önnel a kapcsolatot.

Az Adecco Csoport