Utolsó frissítés: 2020. július 9.

Tárgy és elfogadás

E felhasználási feltételek (a „Felhasználási Feltételek”) szabályozzák az ADECCO Kft. (székhely: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 7. em.; cégjegyzékszám: 01-09-071602, vezetve a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága nyilvántartásában; adószám: 10443314-2-44;  telefonszám: (+36) 1-323-3500; fax: (+36) 1-323-3529; e-mail cím: adecco@adecco.hu) által üzemeltetett adecco.hu webhely (a továbbiakban „Adecco”, „mi” vagy többes szám első személy használata) használatát, annak elérését, ideértve a webhelyen elérhetővé tett tartalmat (a „Webhely”).

A Webhelyen keresztül a felhasználók számára elérhetővé tett tartalomra (a „Tartalom”) külön feltételek („Külön Feltételek”) vonatkozhatnak, amelyeket a felhasználónak az említett Tartalom elérésekor minden alkalommal el kell elfogadnia. Az e Felhasználási Feltételek és a Külön Feltételek közötti bármely ellentmondás esetén a Külön Feltételekben foglaltak az irányadók. A Webhely és Tartalmának elérésekor a felhasználó minden alkalommal elfogadja ezeket a Felhasználási Feltételeket és az adott Tartalomra vonatkozó Külön Feltételeket.

Ez a Webhely nem nyújt tanácsadást és nem is erre a célra készült, továbbá nem keletkeztet üzleti kapcsolatot a felhasználó és cégünk között.
A Webhely elérése ideiglenes alapon megengedett, és fenntartjuk a jogot arra, hogy értesítés nélkül töröljük vagy módosítjuk a Webhelyen található Tartalmat. A Webhely egyes részeinek vagy a teljes Webhelynek az elérhetősége időnként korlátozott lehet.

A Webhely elérhetőségének biztosítása nem kötelességünk, és annak bármely okból és időn keresztül fennálló, teljes vagy részleges elérhetetlenségéért nem tartozunk helytállási kötelezettséggel.

Az alábbi tartalomjegyzék segítségével egyenesen a kívánt részhez léphet:

A webhely használata

A Felhasználó elismeri, és önként és kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Webhely használata egyedül és kizárólag a felhasználó veszélyére történik.

A Felhasználó feladata minden olyan megállapodás megkötése, amely a Webhely eléréséhez szükséges. A Felhasználó feladata annak biztosítása, hogy a Webhelyet a felhasználó internetkapcsolatán keresztül elérő minden személy ismerje és betartsa ezeket a felhasználási feltételeket és minden vonatkozó külön feltételt.

Ha biztonsági eljárásaink keretében a felhasználó azonosító kódot, jelszót vagy más adatot kap tőlünk, illetve ilyent választ, ezeket az adatokat titokban kell tartania és azt harmadik személy előtt nem fedheti fel. Bármikor jogosultak vagyunk letiltani az általunk adott vagy választott felhasználói azonosítót és/vagy jelszót, amennyiben a megítélésünk szerint nem tartottad be a Felhasználási Feltételekben foglalt bármely rendelkezést.

A Webhely elérésével a felhasználó vállalja, hogy nem követ el olyan cselekményt, amely a mi vagy valamely kapcsolt vállalkozásunk („az Adecco csoport tagvállalatai”) megítélését, érdekeit vagy jogait csorbítja, illetve amely a Webhelyet rongálja, használhatatlanná teszi vagy túlterheli, vagy bármi módon meggátolja a Webhely más látogatók általi rendes használatát.

Ésszerű, a vírusok jelenlétének kimutatására megfelelő biztonsági intézkedéseket rendszeresítünk. Ennek ellenére a felhasználónak tudnia kell, hogy az internetre csatlakoztatott számítógépes rendszerek meglevő biztonsági intézkedései nem teljesen megbízhatóak, és ezért nem tudjuk garantálni a vírusmentességet vagy azt, hogy nem lesznek más olyan elemek, amelyek a felhasználó számítógépes rendszerét (hardvert és szoftvert) vagy a felhasználói rendszerekben tárolt adatokat és állományokat módosíthatják.

Tartalom

Nem kötelességünk a tartalom pontosságának ellenőrzése, és nem garantáljuk, hogy a Tartalom hasznos, pontos, teljes vagy releváns, illetve azt sem, hogy az említett Tartalom naprakész. Kifejezetten kizárunk bármiféle helytállási kötelezettséget a Tartalom és a Webhely hibáiért vagy hiányosságaiért, kivéve, ha ezek csalásból, csalárd kijelentésből, vagy a gondatlanságunkra visszavezethető halálesetből vagy személyi sérülésből erednek.

Az, hogy a Tartalom felkerül a Webhelyre, semmiféle módon nem minősül alkalmazottak biztosítására irányuló vagy másféle szolgáltatásnak. Az Adecco és az Adecco Csoport tagvállalatai kifejezetten kizárnak bármiféle helytállási kötelezettséget a Tartalom alapján hozott felhasználói döntésekért

Ajánlattétel vagy felhívás hiánya

A Webhelyen megadott adatok nem minősülnek az Adecco értékpapírjai megvásárlására, eladására, azokkal való kereskedésre vagy más ügyletre irányuló ajánlattételnek vagy felhívásnak. A befektetők befektetési döntéseik meghozatala során ezekre az adatokra nem hagyatkozhatnak.

Szellemi tulajdonjogok

A Webhelyen található összes Tartalom a mi tulajdonunkat képezi vagy annak felhasználásra engedélyt kaptunk. A felhasználó által látható teljes tartalma (így a képek, fényképek, illusztrációk, szöveg, videoklipek és egyéb anyagok) az egész világon szerzői jogi, mintaoltalmi, védjegy- vagy egyéb szellemi tulajdonjogi oltalom alatt áll. A Felhasználónak mindenkor tiszteletben kell tartania a Webhelyhez és a Tartalomhoz fűződő szellemi tulajdonjogokat, tekintet nélkül arra, hogy azok az Adecco, az Adecco csoport tagvállalatai vagy harmadik személy tulajdonát képezik-e. A Felhasználó számára tilos a Tartalom nem a Webhelyen megadott eszközökkel vagy eljárásokkal történő kinyerése vagy ennek kísérlete.

E Felhasználási Feltételek vagy a Webhely használata sem ad semmiféle szellemi tulajdonjogot a felhasználónak a Webhely vagy a Tartalom vonatkozásában azon túlmenően, ami e Feltételekben vagy a Külön Feltételekben szerepel. A Felhasználó számára ezért kifejezetten tilos a Webhely vagy a Tartalom bármely részének lemásolása, átalakítása, forgalmazása vagy nyilvános bemutatása, illetve annak bármely módon vagy eljárással történő elérhetővé tétele, kivonatolása, újbóli felhasználása, újraküldése vagy bármely más felhasználása azon túlmenően, amit a Felhasználási Feltételek vagy a vonatkozó Külön Feltételek kifejezetten megengednek, vagy a felhasználó számára az irányadó jogban lehetővé tesz, illetve amihez a vonatkozó jog jogosultja kifejezetten hozzájárul.

A webhelyen használt védjegyek: „Adecco”, „Adecco.earn&learn”, „ADECCO. BETTER WORK, BETTER LIFE”

A webhelyen elhelyezett és arra mutató hivatkozások

A Webhelyen lehetnek olyan más webhelyekre mutató hivatkozások, amelyeket velünk kapcsolt vállalkozási jogviszonyban nem álló harmadik személyek üzemeltetnek. Az említett külső webhelyekre mutató hivatkozások elhelyezése nem jelenti azt, hogy ezeket jóváhagyjuk és nem vállalunk felelősséget azokért a külső webhelyekért, amelyeken a Webhelyre mutató hivatkozást elhelyeztek, illetve amelyekre mutató hivatkozás a Webhelyen megtalálható. Nem ellenőrizzük azokat a webhelyeket, amelyekre mutató hivatkozás a Webhelyen megtalálható, és nem tartozunk felelősséggel külső oldalak vagy olyan oldalak tartalmáért vagy pontosságáért, amelyekre mutató hivatkozás a Webhelyen megtalálható. A külső oldalra vagy harmadik személy webhelyére mutató hivatkozás csak a felhasználó saját veszélyére követhető.

Előzetes írásbeli hozzájárulásunk szükséges ahhoz, hogy harmadik személy a webhelyén a Webhelyre mutató hivatkozást helyezhessen el.

Személyes adatok

A felhasználói személyes adatok gyűjtését és felhasználását Adatvédelmi Szabályzatunk szabályozza, amely e felhasználási feltételek része, és itt érhető el: http://www.adecco.hu/adatvedelmi-szabalyzat/

Szavatosság kizárása, felelősség korlátozása

Nem szavatoljuk, illetve nem jelentjük ki, hogy a Webhely, illetve a Tartalom pontos, teljes, mentes a hibáktól vagy megbízható, vagy hogy a Webhely, illetve a Tartalom felhasználása harmadik személyek jogaiba nem ütközik. Nem szavatoljuk, illetve nem jelentjük ki, hogy a Webhely, illetve a Tartalom funkcionális szempontból hibátlan, illetve hogy mentesek a vírusoktól és más káros alkotóelemektől azok a szerverek, amelyek ezeket szolgáltatják. A Webhely, illetve a Tartalom használata a felhasználó veszélyére történik, és a Webhely teljes tartalma „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN” ÉS „ADOTT ELÉRHETŐSÉGGEL”, BÁRMIFÉLE KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁG NÉLKÜL érhető el. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen veszteségért, amely a Weboldal vagy a Tartalom használatából származik, vagy azzal összefüggésben, akár közvetlen, akár közvetett, esetleges, következményes vagy más módon. Például kizárunk minden felelősséget a használat elvesztéséért, az üzleti tevékenység megszakításáért, az elmaradt haszonért vagy az adatok elvesztéséért, függetlenül a cselekvés típusától.

Irányadó jog és joghatóság

Ezekre a Felhasználási Feltételekre és a Webhellyel és Tartalmával kapcsolatos minden kérdésre a magyar jog irányadó, és a hatáskörrel rendelkező illetékes rendes magyar bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik.

Módosítások

Ezek a Felhasználási Feltételek időnként változhatnak, és a Webhely felhasználók általi használatára az akkor aktuális felhasználási feltételek vonatkoznak, amikor a felhasználó a Webhelyet és annak Tartalmát használja. Ellenőrizze rendszeresen ezeket a felhasználási feltételeket, hogy azokat biztosan ismerje.

Kapcsolat

A Felhasználási Feltételekkel kapcsolatos kérdéseit, megjegyzéseit és kéréseit szívesen fogadjuk – a az ADECCO Kft., 1139. Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 7. em. postacímen vagy az adatvedelem@adecco.hu e-mail-címen vagy az https://www.adecco.hu/szemelyes-adatokra-vonatkozo-kerelem-urlap/ elérhető űrlapon.