Utolsó frissítés: 2022. december 23.

A jelen felhasználási feltételek (a „Felhasználási feltételek”) az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. (székhelye: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8., 7. emelet) (a továbbiakban: „Adecco”, „mi” vagy „minket”) által üzemeltetett adeccogroup.com weboldal használatának szabályait tartalmazza, beleértve a weboldalon (a „Weboldal”) keresztül elérhetővé tett tartalmat.

Az alábbiakban található egy tartalomjegyzék, így ha szeretne, egyenesen a megfelelő szakaszokhoz léphet.

A jelen Felhasználási feltételek elfogadása

A Weboldal használatával Ön („Ön”) kijelenti, hogy elfogadja a Weboldal látogatásának időpontjában hatályos Felhasználási feltételeket, és beleegyezik, hogy betartja azokat. Ha Ön nem ért egyet a jelen Felhasználási feltételekkel, nem használhatja a Weboldalt. Javasoljuk, hogy nyomtassa ki vagy töltse le a jelen Felhasználási feltételek egy példányát későbbi hivatkozás céljából.

Az általunk a Weboldalon keresztül elérhetővé tett tartalomra („Tartalom”) további különleges feltételek („Különleges feltételek”) vonatkozhatnak, amelyeket Ön minden alkalommal elfogad, amikor ilyen Tartalmat ér el. A jelen Felhasználási feltételek és a Különleges feltételek közötti ellentmondás vagy összeférhetetlenség esetén a Különleges feltételek elsőbbséget élveznek a jelen Felhasználási feltételekkel szemben.

Hozzáférés a Weboldalhoz

A Weboldalhoz való hozzáférés ideiglenes jelleggel engedélyezett, és fenntartjuk a jogot, hogy a Weboldalon kínált Tartalmat előzetes értesítés nélkül töröljük vagy módosítsuk a termékeinkben, szolgáltatásainkban, felhasználóink igényeiben és üzleti szakembereinkben bekövetkezett változásoknak megfelelően.

Időről időre korlátozhatjuk a Weboldal egyes részeihez vagy a Weboldal egészéhez való hozzáférést. Bármely ilyen korlátozás kizárólagos belátásunk szerint történik, bármilyen okból, beleértve a Felhasználási feltételek megsértését, a Weboldal jogellenes vagy erkölcstelen célokra való használatát, vagy a Weboldal integritásának, biztonságának vagy hírnevének megsértését, vagy annak érdekében, hogy lehetővé tegyük számunkra a Weboldal és/vagy a Tartalom karbantartását, javítását vagy módosítását.

Nem garantáljuk, hogy folyamatos, megszakítás nélküli és biztonságos hozzáférést biztosítunk a Weboldalhoz, és nem vállalunk felelősséget azért, ha a Weboldal bármilyen okból teljesen vagy részben, bármikor vagy bármilyen ideig nem érhető el.

Nem vállalunk garanciát arra, hogy a Weboldal és/vagy a Tartalom funkcionális aspektusai hibátlanok lesznek, vagy hogy az azokat elérhetővé tevő szerverek vírusoktól vagy más káros elemektől mentesek.

A weboldal használata

A Weboldal használatával kapcsolatos döntéseket szabadon hozhatja meg, és kizárólag Ön felelős a Weboldal használatáért.

Ön felelős azért, hogy megtegyen minden szükséges intézkedést, hogy hozzáférhessen a Weboldalhoz. Ön felelős továbbá azért is, hogy a Weboldalhoz az Ön internetkapcsolatán keresztül hozzáférő valamennyi személy megismerje a jelen Felhasználási feltételeket és az alkalmazandó Különleges feltételeket, és azokat betartsa.

Ha biztonsági eljárásaink részeként felhasználói azonosító kódot, felhasználónevet, jelszót vagy bármilyen más információt választ, vagy kap, köteles ezeket az információkat bizalmasan kezelni, és nem adhatja ki harmadik félnek. Jogunkban áll bármikor letiltani bármely felhasználói azonosító kódot vagy jelszót, akár Ön választotta, akár mi adtuk ki, ha véleményünk szerint Ön nem tartotta be a jelen Felhasználási feltételek bármely rendelkezését.

A Weboldalhoz való hozzáféréssel Ön vállalja, hogy nem követ el olyan cselekményeket, amelyek sérthetik a mi vagy bármelyik kapcsolt vállalkozásunk („Adecco Csoport vállalatai”) imázsát, érdekeit vagy jogait, vagy amelyek károsíthatják, használhatatlanná tehetik vagy túlterhelhetik a Weboldalt, vagy amelyek bármilyen módon akadályozhatják a Weboldal más látogatók általi rendes használatát.

Olyan indokolt biztonsági intézkedéseket hajtunk végre, amelyek alkalmasak a vírusok jelenlétének kiszűrésére. Mindazonáltal tisztában kell lennie azzal, hogy az interneten található számítógépes rendszerek meglévő biztonsági intézkedései nem teljesen megbízhatóak, és ezért nem tudjuk garantálni, hogy nem fordulnak elő vírusok vagy más olyan elemek, amelyek az Ön számítógépes rendszerében (hardver és szoftver) vagy a rendszerében található adatokban és fájlokban változásokat okozhatnak.

Nem élhet vissza a Weboldalunkkal vírusok, trójaiak, vagy más rosszindulatú vagy technológiailag káros programok használatával. Nem kísérelheti meg, hogy jogosulatlanul hozzáférjen a Weboldalunkhoz, a Weboldalunkat tároló szerverhez, illetve a Weboldalunkhoz kapcsolódó bármely szerverhez, számítógéphez vagy adatbázishoz. Nem támadhatja Weboldalunkat szolgáltatásmegtagadási támadással vagy elosztott szolgáltatásmegtagadási támadással.

Bármely ilyen jogsértést jelentünk az illetékes rendvédelmi hatóságok felé, és együttműködünk ezekkel a hatóságokkal. Ilyen jogsértés esetén a Weboldal használatának joga megszűnik.

Tartalom

Nem vagyunk kötelesek ellenőrizni a Tartalom pontosságát, és nem garantáljuk a Tartalom hasznosságát, pontosságát, teljességét vagy relevanciáját és/vagy azt, hogy a Tartalom naprakész. Kifejezetten megtagadunk minden felelősséget a Tartalommal és a Weboldallal kapcsolatos hibákért vagy mulasztásokért, kivéve, ha az ilyen felelősség a mi csalásunkból vagy csalárd félrevezetésünkből, illetve a mi gondatlanságunkból eredő halálesetből vagy személyi sérülésből ered.

A Tartalom Weboldalon történő megjelenése semmilyen módon nem minősül munkaerő-közvetítésnek vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásának. Az Adecco és az Adecco Csoport vállalatai kifejezetten elutasítanak mindenfajta felelősséget az Ön által a Tartalom alapján hozott döntésekért.

Üzleti kapcsolatok vagy befektetési ajánlatok tilalma

A Weboldalnak nem célja, hogy bármilyen üzleti kapcsolatot hozzon létre Ön és köztünk.

A Weboldalon található információk nem minősülnek az Adecco értékpapírjainak megvásárlására vagy eladására, kereskedésére vagy bármilyen tranzakciójára vonatkozó ajánlatnak vagy felhívásnak. Befektetési döntések meghozatalakor ne támaszkodjon ezekre az információkra.

Szellemi tulajdonjogok

A Weboldalon található valamennyi tartalom vagy a mi tulajdonunkban van, vagy a mi használatunk céljából engedélyezett. Mindaz, ami a Weboldalon látható vagy olvasható (például képek, fényképek, illusztrációk, szövegek, videoklipek és egyéb anyagok) világszerte szerzői jogvédelem alatt áll, valamint a formatervezési minták, védjegyek és egyéb szellemi tulajdonjogok védelme alatt áll.

Mindig tartsa tiszteletben a Weboldalon és a Tartalomban szereplő valamennyi szellemi tulajdonjogot, függetlenül attól, hogy az a mi, az Adecco Csoport bármelyik vállalatának vagy harmadik fél tulajdonában van-e. Nem szerezheti meg és nem kísérelheti meg a Weboldalon elérhetővé tettektől eltérő eszközökkel vagy eljárásokkal megszerezni az adott Tartalmat.

A jelen Felhasználási feltételek vagy a Weboldal használata semmilyen esetben sem biztosít Önnek a Weboldalon vagy a Tartalomban a jelen Felhasználási feltételekben vagy a Különleges feltételekben meghatározottakon kívül más jogokat.

Ezért kifejezetten tilos a Weboldal vagy a Tartalom bármely részének bármilyen módon vagy eljárással történő reprodukálása, átalakítása, terjesztése vagy nyilvános közzététele, illetve hozzáférhetővé tétele, kivonása, újrafelhasználása, továbbküldése vagy bármilyen más módon történő felhasználása, kivéve, ha azt a jelen Felhasználási feltételek vagy a vonatkozó Különleges feltételek megengedik, vagy ha ezt az alkalmazandó jogszabályok lehetővé teszik, vagy ha az Adecco Csoport vagy a vonatkozó jogok jogosultja kifejezett engedélyt adott rá.

Weboldalunkról induló és a Weboldalunkra mutató linkek

Amennyiben a Weboldal harmadik felek által biztosított más weboldalakra és forrásokra mutató linkeket tartalmaz, ezek a linkek és források kizárólag az Ön tájékoztatására szolgálnak. Az ilyen hivatkozások nem értelmezhetők a hivatkozott weboldalak vagy az onnan származó információk általunk történő jóváhagyásaként.

Nincs befolyásunk az ilyen oldalak vagy források tartalma felett.

Javasoljuk, hogy olvassa el a harmadik felek weboldalainak felhasználási feltételeit, és rendszeresen ellenőrizze azokat. Kizárólag Ön felelős annak eldöntéséért, hogy igénybe veszi-e harmadik fél webhelyeit. Bármely harmadik fél webhelyére mutató link követése saját felelősségére történik.

Nem hozhat létre a Weboldalunkra mutató linket harmadik fél weboldaláról, hacsak nem kapta meg előzetes írásbeli engedélyünket. Fenntartjuk a jogot, hogy a linkelési engedélyt előzetes értesítés nélkül visszavonjuk.

Személyes információk

További információkért arról, hogy hogyan használjuk fel személyes adatait, kérjük, tekintse meg (rendszeresen frissített) Adatvédelmi nyilatkozatunkat.

A jótállás, felelősség korlátozása

A Tartalom kizárólag általános tájékoztatásul szolgál. A Weboldal és a Tartalom nem hivatott olyan tanácsadást nyújtani, amelyre támaszkodni lehet.  Mielőtt a Tartalom alapján bármilyen intézkedést hozna, vagy attól eltekintene, kérjen szakmai vagy szakértői tanácsot.

Bár minden elvárható erőfeszítést megteszünk a Weboldalon található információk frissítése érdekében, nem vállalunk felelősséget, szavatosságot vagy garanciát azért, hogy a Weboldal és/vagy a Tartalom pontos, teljes, hibamentes vagy naprakész, illetve hogy a Weboldal és/vagy a Tartalom használata nem sérti harmadik felek jogait.

A Tartalom Weboldalon történő megjelenése semmilyen módon nem minősül munkaerő-közvetítésnek vagy bármilyen más szolgáltatás nyújtásának. Az Adecco és az Adecco Csoport vállalatai kifejezetten kizárnak mindenfajta felelősséget az Ön által a Tartalom alapján hozott döntésekért.

Felelősségünk az Ön által elszenvedett veszteségért vagy kárért

A jelen Weboldalt díjmentesen bocsátjuk az Ön rendelkezésére. Ennek következtében a Weboldal használata az Ön saját felelősségére történik.

Irányadó jog és joghatóság

A jelen Felhasználási feltételekre, valamint a Weboldallal és annak tartalmával kapcsolatos valamennyi kérdésben a magyar jog az irányadó, és a magyarországi bíróságok kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, hogy (i) fenntartjuk a jogot, hogy a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt eljárást indítsunk Ön ellen az Ön lakóhelye szerinti ország illetékes bírósága vagy bármely más ország illetékes bírósága előtt; és (ii) Ön a jelen Felhasználási feltételek megsértése miatt eljárást indíthat ellenünk az Ön szokásos tartózkodási helye szerinti bíróság előtt.

A jelen Felhasználási feltételek módosításai

A jelen Felhasználási feltételeket időről időre frissíthetjük. Ha Ön a Weboldal látogatója, kérjük, ellenőrizze a jelen Felhasználási feltételeket, hogy megbizonyosodjon arról, hogy megértette az adott időpontban érvényes Felhasználási feltételeket. Ha nem ért egyet velük, kérjük, ne használja a Weboldalt. Ha Ön szolgáltatásaink regisztrált felhasználója, és beleegyezett a jelen Felhasználási feltételekbe, értesítést küldünk Önnek kommunikációnk valamelyik szokásos módján.

Kapcsolat

A weboldallal kapcsolatos kérdéseket, észrevételeket és kéréseket szívesen fogadjuk, és ezeket az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. címére (1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8, 7. emelet) vagy a kapcsolatfelvételi űrlapunkon keresztül várjuk.