Adatvédelmi tájékoztató az Adecco Személyzeti Közvetítő Kft. TikTok jelenlétével kapcsolatban

 

 

Utolsó frissítés: 2022. július 27.

Egyes tisztázandó fogalmak

Először is egyértelművé kell tenni, hogy ebben a nyilatkozatban egyes szavakat milyen értelemben használunk.

Nyilvánvalónak tűnhet, de ebben az esetben Önt az Ön jelöli.

Ha többes szám első személyt használunk vagy az „Adeccoról”, „Adecco Magyarországról”, „Adecco Hungary”-ről „Vállalatról” van szó, az alatt az ADECCO Kft. céget értjük, mely adatkezelő.

Székhelyünk címe: 1139 Budapest, Fiastyúk utca 4-8. 7. em. A Vállalat az Adecco csoport, a világ egyik legnagyobb humánerőforrás-szolgáltatójának tagja. Különféle tagvállalatain és üzletágain keresztül az Adecco csoport számos HR (Humán erőforrás) tevékenységet végez, ilyen a személyzet biztosítása, munkaerő-kölcsönzés, bérszámfejtési szolgáltatások, toborzás és kiválasztás, tesztelési megoldások, pályamódosítás, munkaerő fejlesztés, képzés és oktatás, újbóli elhelyezkedés és nemzetközi mobilitás („Tevékenységeink”).

Az adatvédelemmel, személyes adatokkal kapcsolatos fogalmakra irányadó a AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE, (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja

„adatfeldolgozó”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

Miért kezeljük az Ön személyes adatait?

Az Adecco (egyúttal az adatkezelés) célja, hogy megismertesse a céget az érdeklődőkkel (népszerűsítse magát), továbbá, hogy ezzel összefüggésben elősegítse a toborzás sikerét, ezért úgy döntött, hogy megjelenik a TikTok nevű közösségi oldalon, mely az utóbbi években rendkívül népszerű lett.

Ennek keretein belül rövid videókat tölt fel, melyek az Adecco mindennapjairól, a nála végezhető munkákról, az általa közvetített üzenetekről szólnak.

Esetenként az Adecco úgy rendelkezik, hogy a hirdetési profilnak megfelelő TikTok felhasználó számára célzottan jelenjen meg a videója.

A videóról a megtekintő igénye esetén átirányításra kerül az Adecco saját platformjára (amennyiben így történik, az azzal kapcsolatos adatkezelésekre egy másik tájékoztató az irányadó).

Az adatkezeléssel érintettek köre

Akik számára az Adecco Magyarország TikTok fiókja által közzétett vidókat látják.

Az adatkezelés jogalapjai és a kezelt személyes adatok köre

  1. A videók célközönsége és az azt megtekintők tekintetében a TikToknak adott hozzájárulás az adatkezelés jogalapja. Az Adecco által megadott kritériumoknak megfelelően annak adatfeldolgozója jelenít meg hirdetéseket a TikTok felületére regisztrált személyeknek véletlenszerűen, vagy célzottan. Keresési feltétel lehet az érintett által a saját TikTok profiljában megadott adatok vagy a megosztás vagy más tevékenységek során keletkezett személyes adatok, mely adatokra (az adatok körére és felhasználásának módjára) a TikTok adatvédelmi szabályzata (Adatvédelmi szabályzat | TikTok), valamint a TikTok cookie szabályzata (A TikTok Platform Sütiszabályzata | TikTok) irányadó, azokhoz sem az adatfeldolgozó, sem az adatkezelő nem fér hozzá.
    A felhasználó saját maga dönt arról, hogy ad-e hozzájárulást célzott hirdetésekre, továbbá, hogy a kötelezően megadott adatokhoz képest mennyi és milyen jellegű személyes adatot oszt meg.
  2. Amennyiben jogszabály alapján az Adecco köteles adatkezelésre (pl. adatok megosztására), úgy ezen jogalapra hivatkozva oszthat meg adatokat harmadik személyekkel.

Más adatkezelő és adatfeldolgozó

Az Adecco-hoz hasonlóan a TikTok (TikTok Technology Limited és az egyesült királyságbeli TikTok Information Technologies UK Limited is adatkezelőnek minősül.

Az Adecco számára szolgáltatásokat (célzott keresést) végző megbízottja a Markestic Kft., mely az Adecco adatfeldolgozója (https://hu.markestic.com/).

Meddig tárolhatók a személyes adatok?

A TikTok adatkezelési tájékoztatója irányadó.

Továbbítjuk személyes adatait harmadik személyeknek (pl. az EU-n kívülre)? Kik férnek hozzá a személyes adatokhoz az Adecco-n belül?

A videókat látogató személyek adatait az Adecco nem rögzíti, ahhoz hozzáférése nincs, így adatot sem továbbít, arra a TikTok fentebb hivatkozott tájékoztatói, szabályzatai irányadók.

A TikTok fiókhoz a Marketing Manager és az általa jóváhagyott munkatársak férnek hozzá. A célközönség adataihoz az adatkezelő nem fér hozzá, sem az adatfeldolgozója.

Az Adecco, valamint a TikTokot az Európai Gazdasági Térség államai területén használó érintett a TikTok európai tagvállalataival áll kapcsolatban. Ennek ellenére a személyes adatok a TikTok által továbbíthatók harmadik országba, például Szingapúrba és az Amerikai Egyesült Államokba is, mely a GDPR-hoz képest kisebb fokú védelmét jelenti a személyes adatoknak.

A TikTok a GDPR V. fejezete alapján alkalmazza az általános szerződési feltételeket (standard contractual clauses).

Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Adecco TikTok oldalának látogatóira, a hirdetések célközönségére a TikTok adatvédelmi szabályai irányadók.

Biztonság

Az Adecco elvégezte a szükséges hatásvizsgálatot, a jelen tájékoztatót a vonatkozó állásfoglalások (Európai Adatvédelmi Testület), iránymutatások alapján rendszeresen felülvizsgálja.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármelyik jogot gyakorolni kívánja az Adeccoval szemben, vagy álláspontja szerint adatvédelmi incidens történt, kérjük küldjön e-mailt az adecco.globalprivacy@adecco.com vagy adatvedelem@adecco.hu címre (az adatvédelmi tisztviselő valamint az adatvédelemért felelős szakemberek elérhetőségei) vagy a https://www.adecco.hu/szemelyes-adatokra-vonatkozo-kerelem-urlap/ linken elérhető űrlapon keresztül.

Amennyiben Ön e-mailben kéri jogainak gyakorlását, úgy a kérés teljesítését megelőzően a Vállalatnak fel kell kérnie Önt a személyazonosságának igazolására.

Végül Ön jogosult a lakóhelye vagy munkahelye szerint illetékes adatvédelmi hatóságnál (Magyarországon: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, Email / Levelezési cím: ugyfelszolgalat@naih.hu, 1363 Budapest, Pf.: 9.) panaszt benyújtani, ha úgy véli, hogy adataival kapcsolatban probléma merült fel.

A TikTok adatvédelmi tisztviselője elérhető az alábbi linken: Kapcsolatfelvétel az adatvédelmi tisztviselővel | TikTok

Hogyan kezeljük az adatvédelmi tájékoztató nyilatkozat módosításait?

E nyilatkozat feltételei időnként megváltozhatnak. A jelen Nyilatkozat minden lényeges módosításáról megfelelően értesíteni fogjuk Önt, vagy ezen a honlapon keresztül vagy pedig valamely más kommunikációs csatornán vesszük fel Önnel a kapcsolatot.